loader image

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

නිසි තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හදුන්වාදීම තුළින් පොල් ඉඩම්වල ඵලදායිතාව සහ පොල් වගාවේ ආර්ථික ලාභදායීතාව තිරසාර පදනමක් මත ඉහළ නැංවීම

මෙහෙවර​

Increasing the productivity of coconut land by means of good agronomic practices on a sustainable basis, as well as increasing the land’s profitability through agro – ecosystems and livestock integration under coconut.

දැක්ම

To be the knowledge hub for development of new technologies to increase national coconut production and land profitability.

පර්යේෂණ අංශය

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

වගා සංරක්ෂණ අංශය

ආර්ථික විද්‍යාව සහ කෘෂි ව්‍යාපාර

ප‍්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශාක කායික විද්‍යා අංශය​

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

පාංශු සහ ශාක පෝෂණ අංශය

පටක රෝපණ අංශය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

වර්තමාන පර්යේෂණ

N

Evaluating of new mulching material on soil moisture conservation and the growth of coconut seedlings (2019-2024)

N

Development of a sustainable approach for moisture conservation and nutrient retention in coconut lands using Biochar (2018-2023)

N

Utilization of king coconut husk as a source of K fertilizer and a sustainable soil amendment (2022-2023)

N

Development of biochar based K-Enriched fertilizer brick for adult coconut palms (2022-2023)

N

Development of an allometric model to quantify the below ground carbon stock of coconut palms in different age groups (2017-2022)

N

Evaluating the effect of micro nutrient fertilizer mixture on the performance coconut palm (2019-2023)

N

Determining the decomposition and nutrient release pattern of locally available organic manures under different climatic conditions in the major coconut growing soils (2022-2025)

N

Effect of agricultural compost age and storage condition on compost quality and development of a rapid test for identifying stability status (2022-2025)

N

Growth performance evaluation of high value resin crops under coconut (2015-2023)

N

Evaluating the adaptability of new intercrop species and varieties (Durian, Vanilla, Aloe Vera, and Tea) (2019-2023)

N

Evaluation of Mucuna bracteata as a cover crop for coconut plantations in the intermediate zone of Sri Lanka (2022-2024)

N

Investigating the alternative uses of Panicum maximum (Guinea Grass) for the production of vermin-compost and as a cattle feed (2019-2023)

Services to the industry:

N

Provision of advisory services relating to intercropping, livestock integration, land rehabilitation and productivity improvement

N

Provision of seeds for propagation of cover crops

N

Provision of verm species for the production of vermi-compost

N

Provision of improved breeds of goat, ship, cattle and water buffalo breeds for livestock integration under coconut.

Recent recommendations:

N

A chemical to destroy WCLWD affected palms (2019)

N

ගිනි තෘණ පාලනය සදහා අතුරු නිර්දේශ (2019)

N

Cultivation of CO-3 fodder grass as a feed for livestock in coconut plantations (2018)

N

Cultivation of fodder sorghum as a feed for livestock in coconut plantations (2018)

N

Cultivation of Wild Sunflower (Tithonia diversifolia) under coconut as a green manure crop (2017)

N

Short term agroforestry to rehabilitate coconut cultivated soils (2014)

N

Vermi compost – based integrated fertilizer package for young coconut plantations (2014)

N

Vermi compost – based integrated fertilizer package for young coconut plantations (2014)

කාර්ය මණ්ඩලය

පර්යේෂණ

ආචාර්ය ඒ. ඒ. ඒ. ජේ. අතපත්තු මයා

අංශ ප්‍රධානී

එස්. එස්. උඩුමාන් මිය

පර්‍යේෂණ නිලධාරි

ටී. ඩී. නුවරපක්ෂ මයා

පර්‍යේෂණ නිලධාරි

ශිල්පීය (පර්යේෂණ)

ජේ.ඒ.ඒ.ගුණසේකර මයා

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරි

කේ. ජී. ඒ. ජයමාලි මිය

තාක්ෂණ නිලධාරි

කේ. ආර්. එම්. පී. ගයාදරී මිය

තාක්ෂණ නිලධාරි

ටී. එම්. එන්. කේ. ගුණරත්න මයා

තාක්ෂණ නිලධාරි

පර්යේෂණ නොවන

එස්. එම්. ආර්. සී. සුබසිංහ මයා

රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සහකාර

එස්. ඒ. කේ. සංජීව

කාර්යාල කාර්ය සහායක

එච්. එස්. ජී. දි සිල්වා මයා

රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සහකාර

ජේ. එම්. සී. පී. ජයමාන්න මයා

කාර්යාල කාර්ය සහායක

ඩී. ටී. ඩී. ධනපාල මිය

කළමනාකාර සහකාර

අංශයෙහි ප්‍රකාශන

2015
1. Somasiri, S.C., Kenyon, P.R., Morel, P.C.H., Kemp, P.D., & Morris, S.T. (2015). The Plantain and Chicory mixes improve lamb live weight gain (LWG) and carcass weights compared to a ryegrass/white clover sward in the late spring and early summer period. Grass and Forage Science. doi. 10.1111/gfs.12173

2. Somasiri, S.C., Kenyon, P.R., Morel, P.C.H., Kemp, P.D., and Morris, S.T. (2015). Growth performance and carcass characteristics of lambs grazing forage mixes inclusive of plantain (Plantago lanceolata L.) and chicory (Cichorium intybus L.). Small Ruminant Research. doi.org/10.1016

3. Somasiri, S.C., Kenyon, P.R., Morel, P.C.H., Kemp, P.D., & Morris, S.T. (2015). Effect of herb-clover mixes of plantain and chicory on lamb production in the early spring period. Animal Production Science. doi.org/10.1071/AN14796.

4. Senarathne, S.H.S., Sangakkara, U.R. and Raveendra, S.A.S.T. (2015). Weed Biomass and Seedling Emergence Patterns as Affected by Different Ground Cover Management Systems in Coconut Plantations of Asian Humid Tropics Sri Lanka, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 2: 2348 – 3997.

5. Senarathne, S.H.S. and Ilangamudali, I.M.P.S. (2015). Utilization of Different Plant Species available in Coconut Plantation to Produce Nutrient Rich Vermicompost, COCOS, 21: 33-42.

6.S.C. Somasiri, P.R. Kenyon, P.D. Kemp, P.C.H. Morel and S.T. Morris (2015). Is Plantain (Plantago lanceolata L.), Chicory (Cichorium intybus L.) and Clover Mixtures Effective on Weaned Lamb Growth?” Tropical Agricultural Research Journal (in press).

7. Somasiri, S.C., Kenyon, P.R., Morel, P.C.H., Kemp, P.D., & Morris, S.T. (2015). Herb-clover mixes increase lamb live weight gain (LWG) and carcass weight compared to ryegrass/white clover in the autumn period. New Zealand Journal of Agricultural Research (In Press).

8. Sharini Carol Somasiri, P. R. Kenyon, P. D. Kemp, P. C. H. Morel and S.T. Morris (2015). Seasonal influence on botanical composition of plantain, chicory, white-and red-clover based herbage mixes. Sustainable use of grassland resources for forage production, biodiversity and environmental protection: Extended Abstracts 23rd International Grassland Congress, Editors: A K Roy, R V Kumar, R K Agrawal, S K Mahanta, J B Singh, M M Das, K KDwivedi, G. Prabhu, N. K. Shah.

9. Sharini Carol Somasiri, P. R. Kenyon, P. D. Kemp, P. C. H. Morel and S.T. Morris (2015). Net herbage accumulation rate (NHAR) of plantain and chicory based sward mixes. Sustainable use of grassland resources for forage production, biodiversity and environmental protection: Extended Abstracts 23rd International Grassland Congress, Editors: A K Roy, R V Kumar, R K Agrawal, S K Mahanta, J B Singh, M M Das, K KDwivedi, G. Prabhu, N. K. Shah.

2014
1. Ilangamudali, I.M.P.S., Senarathne, S.H.S. and Egodawatta, W. C. P. (2014). Evaluation of Coconut Based Gliricidia sepium Agroforestry Systems to Improve the Soil Properties of Intermediate and Dry Zone Coconut Growing Areas, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 1: 34-42.

2. Senarathne, S.H.S, Atapattu, A.A.A.J, Maheshika, D.D.H and Egodawatta W.C.P. (2014). Short-Term Improved Fallow Using Forest and Multipurpose Tree Species as a Solution for Soil Degradation in Coconut Plantations. Compendium of Abstracts, Abstracts of the 3rd World Congress on Agroforestry: Trees for life: accelerating the impact of agroforestry New Delhi, India. Pp. 309-310

3. Somasiri, S.C, Kenyon, P.R., Morel, P.C.H., Kemp, P.D., & Morris, S.T. (2014). Alternative method to measure herbage dry matter mass in plantain and chicory mixed swards grazed by lambs. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 74, Pp 115-120.

4. Senarathne, S.H.S. and Ilangamudali, I.M.P.S. (2014). Effect of different agronomic practices on Vernonia zeylanica (L.) plant population changes and seedling emergence pattern in coconut plantations in Sri Lanka, Proceedings of the 24th Asian-Pacific Weed Science Society Conference, Bandung Indonesia, Pp. 346 -352.

2013
1. Schreurs N.M, Kenyon P.R, Morris S.T, BlairH.T., Somasiri S.C. and Kemp P.D. (2013). BRIEF COMMUNICATION: Effect of different herbage mixes on lamb meat quality. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 73, 65-67.

2. Somasiri, S.C. and Premaratne, S. (2013). Coimbatore 3 (CO3 – Pennisetum perpureum x Pennisetum americarnum) grass as an intercrop under coconut (Cocos nucifera). In: Revitalising grasslands to sustain our communities. D.L. Michalk, G.D. Millar, W.B. Badgerty and K.M. Broadfoot (Eds.). Proceedings of 22nd International Grassland Congress, Sydney, Australia, 1, 1000-1002.

3. Premaratne, S., Somasiri, S.C., Premalal, C., Jayawardena, V.P. and A.R.S. Senavirathne (2013). Feeding patterns and milk production of small-sacle dairy farmers under semi-intensive and extensive cattle management systems in Sri Lanka. In: Revitalising grasslands to sustain our communities. D.L. Michalk, G.D. Millar, W.B. Badgerty and K.M. Broadfoot (Eds.). Proceedings of 22nd International Grassland Congress, Sydney, Australia, 1,469-471.

4. Somasiri, S.C., Kenyon, P.R., Kemp, P.D., Morel, P.C.H. and Morris, S.T. (2013). Herb and clover mixes increase average daily gain (ADG) of finishing lambs in different seasons. In: Revitalising grasslands to sustain our communities. D.L. Michalk, G.D. Millar, W.B. Badgerty and K.M. Broadfoot (Eds.). Proceedings of 22nd International Grassland Congress, Sydney, Australia, 1, 575-576.

5. Kemp, P.D., Kenyon, P.R., Morris, S.T. and Somasiri, S.C. (2013). Plantain (Plantago lanceolata) in herb and legume pastures increases lamb growth relative to perennial ryegrass and white clover pasture. In: Revitalising grasslands to sustain our communities. D.L. Michalk, G.D. Millar, W.B. Badgerty and K.M. Broadfoot (Eds.). Proceedings of 22nd International Grassland Congress, Sydney, Australia, 1, 561-562.

2012
1. Senarathne, S.H.S, D.M.B.M.Bandara and U.R.Sangakkara (2012). Germination characteristic of rhizomes of major monocotylednous weeds in coconut plantaions of Sri Lanka, Korean Journal of Weed Science, 32 (3): Pp 180-187.

2.Senarathne, S.H.S, J.K.D.S.W.Jayaneththi and K.P.P.Premarathne (2012). The effect of different concentration of glyphosate on the grwoth of coconut seedlings, Korean Journal of Weed Science, 32 (3): Pp 230-239.

3. Sinhadipathige, S.C.S, Kenyon, P.R, Kemp, P.D, Morris, S.T, & Morel, P.C.H. (2012). Can herb-clover mixes increase lamb liveweight gains in spring? Proceedings of the New Zealand Grassland Association, 74, Pp 137-142.

4. Sinhadipathige, S.C.S., Kenyon, P., Kemp, P., Morris, S., & Morel, P. (2012). Effect of herb and clover mixes on lamb average daily gain (ADG) in different seasons. In Institute of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences [IVABS] Postgraduate Colloquium: Programme and Abstracts, Institute of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences [IVABS], Massey University (Pp. 5 – 5).

5. Sinhadipathige, S.C.S., Kenyon, P., Kemp, P., Morris, S., & Morel, P. (2012). Effect of herb and clover mixes on lamb average daily gain (ADG) in different seasons. Presented at Report on the welfare impact of common ectoparasites on cattle in New Zealand [IVABS] Postgraduate Colloquium. Palmerston North, New Zealand.

2011
1. Pushpakumara, D.K.N.G, Gunasena, H.P.M. and Gunathilake, H.A.J. (2011). Review of coconut based agroforestry systems in Sri Lanka, ”Increasing Coconut Land Productivity Through agroforestry interventions” Proceedings of a symposium held at the Coconut Research Institute of Sri Lanka, Pp.1-29.

2.Gunathilake, H.A.J. (2011). Fertilizer Trees for Enhancing Coconut Land Productivity, ” Increasing Coconut Land Productivity Through agroforestry interventions” Proceedings of a symposium held at the Coconut Research Institute of Sri Lanka, Pp. 29 -44.

3. Senarathne, S.H.S. and Perera, K.C.P. (2011). Effect of several weed control methods in tropical coconut plantation on weed abundance, coconut yield and economical value, International Research Journal of Plant Science, 2(2): Pp. 25-31.

4. Senarathne, S.H.S., Fernando, R.D.V. and Sangakkara, U.R. (2011). The allelopathic effects of Lantana camara on seed germination and growth of selected bioassay species, Korean Journal of Weed Science, 31(3): Pp. 271-278.

2010
1. Senarathne, S.H.S. and Sangakkara, U.R. (2010). Influence of moisture, pH, depth of burial and submerged conditions on seed germination and seedling emergence of major weed species in coconut plantaions of Sri Lanka, Korean Journal of Weed Science, 30 (3): Pp. 206-214.

2.Senarathne, S.H.S., Dissanayake, D.N.M and Vidhana Arachchi, L.P. (2010). Allelopathic potential of Brachiaria brizantha and Brachiaria milliformis on seed germination of selected bioassy species, Pakistan Journal of Weed Science Research, 16 (2): Pp. 207-216.

3. Senarathne, S.H.S. and Perera, K.C.P. (2010). Impact of Glyphosate on weed biomass and growth of coconut seedlings in nursries, COCOS, 19 (1): Pp. 51-56.

2009
1. Senarathne, S.H.S. and Sangakkara, U.R. (2009). Effect of different weed management systems on the weed populations, and seed bank composition and distribution in tropical coconut plantations, Weed Biology and Management , 9: Pp. 209-216.

2. Senarathne, S.H.S. and Sangakkara, U.R. (2009). Comparison of different types of herbicides on the succession of weed population and seed bank composition in tropical coconut plantations, The Planter, 85 9994): Pp. 13-22.

3. Senarathne, S.H.S. and Perera, K.C.P. (2009). Use of different herbicides on weed management in coconut nurseries in the intermediate zone of Sri Lanka, Korean Journal of Weed Science, 29(2): Pp. 131-139.6.

4. Senarathne, S.H.S. and Costa, M.J.I. (2009). Comparison of several recommended cultural practices for weed management and their effects on yield of coconut in tropical coconut plantations, Proceedings of the 8th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Zaragoza, Spain, Pp. 17-23.

2008
1. Gunathilake, H.A.J. and Joseph, P.G. (2008). Sustainable Development and Application of Bio-energy in Coconut Plantations, Proceedings of the Second Symposium on Plantation Crop Research, Export Competitiveness through Quality Improvements, N.P.A.D. Nainayake and J.M.D.T.Ewerad (Eds.), Coconut Research Instute, Lunuwila, Sri Lanka, Pp. 176-184.

2. Senarathne, S.H.S. and Sangakkara, U.R. (2008). Influence of selected environmental factors on seed germination and emergence of major weed species in coconut plantations in Sri Lanka, Proceedings of the 5th International Weed Science Congress, Vancouver, Canada, Proceeding, Pp. 245-251.

2007
1. Senarathne, S.H.S. and Sangakkara, U.R. (2007). Influence of Selected Environmental Factors on Germination and Emergence of Hyptis suaveolens of Coconut Plantations in Sri Lanka, Published in 21st Asian Pacific Weed Science Society (APWSS) Conference, Colombo (2007), Sri Lanka, Proceeding, Pp. 625-630.
2006
1. Senarathne, S.H.S. and Sangakkara, U.R. (2006). Influence of environmental factors on seed germination and emergence of Chromoleana odorata in coconut plantations in Sri Lanka, 7th International Workshop on Biological Control and Management of Chromoleana odorata and Micarnia micrantha Conference Proceedings, Taiwan, Pp. 7-14.
2005
1. Senarathna, S. H. S. and Perera, K. C. P. (2005). Effect of different concentrations of Glyphosate in control of weeds in coconut nurseries and growth of coconut seedlings in the dry zone of Sri Lanka, The Planter, 81 (953): Pp. 515-519.Conference Proceedings, Taiwan, Pp. 7-14.

දැන්ම අමතන්න

Skip to content