loader image

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

ශාක කායික විද්‍යා අංශය​

පොල් ගසෙහි ශාක කායික විද්‍යාත්මක හා ජෛව රසායනික ක්‍රියාවලියන් පිළිබඳ දැනුම පුළුල් කිරීම

මෙහෙවර​

අනෙකුත් විෂය පතයන් සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කරමින් පොල් ගසේ ශාක කායික විද්‍යාත්මක සහ ජෛව රසායනික විද්‍යා දැණුම පදනම් කරගෙන පොල් ප්‍රභේදවල ක්‍රියාකාරිත්වය, දේශගුණික විපර්‍යාසයන්ගේ හා ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන්ගේත් බලපෑම් අධ්‍යනය කිරීම සඳහා මූලික සහ උපාය මාර්ගික පර්‍යේෂණ පවත්වාගෙන යාම​ සහ ඒ මත පදනම්ව වගා කරුවන් වෙත නිර්දේශයන් ලබා දීම.

පර්යේෂණ අංශය

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

වගා සංරක්ෂණ අංශය

ආර්ථික විද්‍යාව සහ කෘෂි ව්‍යාපාර

ප‍්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශාක කායික විද්‍යා අංශය​

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

පාංශු සහ ශාක පෝෂණ අංශය

පටක රෝපණ අංශය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

වර්තමාන පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති

N

නිර්දේශිත වැඩි දියුණු කළ දෙමුහුම් පොල් ප්‍රභේදවල ඵලදාව කෙරෙහි විවිධ පරාගවල බලපෑම අධ්‍යයනය​

N

තෙතමන ඌණතා තත්ත්වයන් යටතේ, පොල් පැළ සඳහා ප්‍රති-උත්ස්වේදකාරක යෙදීමෙන් ඇති විය හැකි හිතකර බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම

N

නියඟය මගින් ඇති කරන අහිතකර බලපෑමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පොල් ශාකය තුළ ප්‍රති-ඔක්සිකාරක එන්සයිම ක්‍රියාකාරි වන ආකාරය අධ්‍යයනය කිරීම හා ඒ තුළින් දේශගුණික විපර්යාස වලට ඔරොත්තු දිය හැකි පොල් ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම

අංශය මගින් ලබා දෙන සේවාවන්

N
වාර්ෂික ජාතික පොල් ඵලදාව ඇස්තමේන්තුගත කිරීම​

පසුගිය වසර කිහිපය ජාතික පොල් ඵලදාව වෙනස් වී ඇති අයුරු (2016-2022)

2023 වසර සඳහා පුරෝකථනය කළ පොල් ඵලදාව 2023 (ජනවාරි-අප්‍රේල්) දක්වා ඇස්තමේන්තු කරන ලද පොල් ඵලදාව සමග සංසන්දනය

N
වාර්ෂික ජාතික පොල් ඵලදාව පුරෝකථනය කිරීම​

2022 වාර්ෂික ජාතික පොල් ඵලදාව සහ 2023 වසර සඳහා පුරෝකථනය කළ පොල් ඵලදාව අතර සංසන්දනය

කාර්ය මණ්ඩලය

ටී. එච්. චන්ද්‍රතිලක මිය

අංශ ප්‍රධානී (රාජකාරි ආවරණ)

ආචාර්ය කේ. පී. වෛද්‍යරත්න මිය

ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී

ශිල්පීය (පර්යේෂණ)

ඩබ්ලිව්. ඒ. එස්. වික්‍රමාරච්චි මයා

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරි

ඒ. පි. සි. ප්‍රදීප් මයා

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරි

ජී. ඒ. එම්. සමන්ති මිය

තාක්ෂණ නිලධාරි

පර්යේෂණ නොවන

ජේ. එච්. යූ. ජයමහ මයා

ජ්‍යෙෂ්ඨ රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සේවක

ටී. එස්. අබේරත්න මිය

රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සේවක

එච්. ඒ. සී. පී. හෙට්ටිආරච්චි මයා

රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සේවක

එච්. එම්. එස්. නයනකුමාර මයා

රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සේවක

සම්මාන සහ පේටන්ට් බලපත්‍ර

2019

1. Dr. K P Waidyarathne received the best presenter award in coconut sector in the seventh symposium on plantation crop research- “Towards Achieving sustainable development goals in the plantation sector” held during 4-6 November 2019 at Marino beach hotel, Colombo, Sri Lanka

2018

1. Mr. M. D. P. Kumarathunga, Research Officer of Plant Physiology Division received the Research Science Award for ComBio 2018. Australian Society of Plant Scientists.

2010

අධ්‍යක්‍ෂ ආචාර්‍ය සී. එස්. රණසිංහ මිය, 2003 සහ 2005 වසරවලදී සුචිගත කළ සඟරා වල පළ වූ පර්යේෂණ පත්‍රිකා දෙකක් සඳහා ජනාධිපති සම්මාන හිමිකර ගන්නා ලදි.

2000

ආචාර්‍ය ඩබ්ලිව්. එස්. මඩුරප්පෙරුම 1998 දී සුචිගත කළ සඟරාවක පළ වූ පර්‍යේෂණ පත්‍රිකාවක් සඳහා ජනාධිපති සම්මාන හිමිකර ගන්නා ලදි.

1996
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ, කෘෂිකර්ම විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය විසින් පවත්වන ලද 8 වැනි වාර්ෂික සම්මේලනයේ දී ශාක කායික විද්‍යාව සහ පසු අස්වනු තාක්‍ෂණ සැසියේ හොඳම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන සම්මානය ආචාර්‍ය සී. එස්. රණසිංහ මිය විසින් හිමි කර ගන්නා ලදි.
1995

1995 වසරේ එක්සත් රාජධානියේ සසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ, ජීව විද්‍යා උපාධි මධ්‍යස්ථානය විසින් පිරිනමන පශ්චාත් උපාධිය සඳහා වූ විශිෂ්ඨතම පර්යේෂණ පත්‍රිකාව වෙනුවෙන් වාර්ෂික ත්‍යාගය ආචාර්‍ය සී. එස්. රණසිංහ මිය වෙත හිමි විය.

අංශයෙහි ප්‍රකාශන

2022
 1. Kumarathunga, Y. W. C., Weerasinghe, K. W. L. K., Nainanayake, A. D. and Chandrathilake, T. H. (2022). Quantification of photosynthetic light response parameters of four coconut seedling varieties ready for field planting, Proceedings of the 8th Faculty of Agriculture Undergraduate Research Symposium held in faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka, 28th December 2022.
2021
 1. Time Series Forecasting of Farmgate Prices of Fresh Coconuts in Three Major Coconut Growing Areas of Sri Lanka. International Conference on Applied and Pure Sciences, 2021. Faculty of Science, University of Kelaniya, Sri Lanka.
 2. Gunarathne, K. M. U., Waidyarathne, K. P., Jayasundara, D. D. M., (2021) Developing Regression Models to Estimate Leaf Area of Split/Partially Split Fronds of Coconut Seedlings. International Conference on Applied and Pure Sciences, 2021. Faculty of Science, University of Kelaniya, Sri Lanka.
 3. Bandupriya, D. and Waidyarathne, K. P., (2021) Improved protocol for efficient regeneration of coconut (Cocos nucifera L.) anther derived embryos. Journal of National Science Foundation, 49(3).
2020
 1. Kumarathunga, D.P.., Drake, J.E., Tjoelker, M.G., Lopez, R., Pfautsch, S., Varhammar, A., & Medlyn, B.E. (2020). The temperature optima for tree seedling photosynthesis and growth depend on water inputs. Global Change Biology, 26,199-188
 2. Abeysekara, M.G.D., & Waidyarathne, K.P. (2020). The coconut industry: A review of price forecasting modeling in major coconut producing countries. CORD, 36, 6-22
 3. Fernando, W. H. H., Waidyarathne, K.P., & Jayasundara, D. D. M. (2020). Reduction of experimental error in coconut research by choosing proper data analysis techniques. International Conference on Applied and pure Sciences – 2020, Faculty of Science.
 4. Waidyarathne, K.P., & Perera, S.A.C.N. (2020). Extreme weather events and crop yields: A Case study with coconut. In book: Adapting to Climate Change: A Sri Lankan Perspective, The Institute of Biology, Sri Lanka.
 5. Weerasinghe, K.W.L.K., Geekiyanage, N.Kumarathunga, D. (2020) . Response of crops to heat stress in a warming world: Adaptation measures under Sri Lankan context. In Adapting to Climate Change: A Sri Lankan perspective. The Institute of Biology Sri Lanka. Colombo.
2019
 1. Kumarathunga, D.P., Medlyn, B.E., Drake, J.E., Rogers, A. and Tjoelker, M.G. (2019). No evidence for triose phosphate limitation of light saturated leaf photosynthesis under current atmospheric Co2 Plant Cell & Environment.42:3241-3252 (https://doi.org/10.1111/pce.13639)
 2. Yang, J., Medlyn, B.E., Duursma,R.A., Kauwe, M.G.De, Kumarathunga , D.,Gimeno, T.E.,Cros,K.Y., Ellsworth,D.S.,Mahmud,K.,Peters,J.,Choat,B. and Eamus,D.(2019).Incorporating non- stomatal limitation improves the performance of leaf and canopy models at high vapour pressure deficit. Tree Physiology (https://doi.org/10.1093/treephys/tpz103)
 3. Yang, J., Medlyn, B.E. Kauwe, M.G.De, Duursma, R.A., Jiang, M., Kumarathunga, D., Crous,K.Y., Gimeno,T.E. Wujeska – Klause, A. and Ellsworth,D.S. (2019).Low sensitivity of gross primary production to elevated CO2 in a mature Eucalypt woodland.Biogeosciences. 17: 265-27
 4. Waidyarathna, K.P., Dissanayake, H.S.M.A.C., Perera, S.A.C.N. and Chandrathilake, T.H. (2019) Impact of extreme weather events on coconut production in IL 1b Agro-ecological region of Sri Lanka. In: Proceedings of the seventh symposium on plantation crop research- “Towards Achieving sustainable development goals in the plantation sector”. Dr. V.H.L. Rodrigo, Dr. B.W. Wijesuriya, Dr. D.G. Edirisinghe, Dr. N.M.C. Nayanakantha (Eds). Rubber Research Institute of Sri Lanka, Dartonfield, Agalawatta,12200, Sri Lanka. pp.1-11
 5. Kumarathunge,D., Medlyn, B.E., Drake , J.E. and Tjoelker , M.G. (2019). Acclimation and adaptation of photosynthesis temperature   New   Phytologist Next Generation Scientists 2019, Dublin,Ireland.
 6. Medlyn, B.E., Kumarathunga, D., Drake, J.E. and Tjoelker, M.G. (2019). Acclimation and adaptation of photosynthetic temperature responses. Geophysical   Research Abstract.Vol.21, EGU2019 -3285, EGU General Assembly 2019.
2018
 1. Kumarathunga, D., Medlyn, B., Drake, J., Tjoelker,M.(2018) Acclimation and adaptation components of the temperature dependence of Plant Photosynthesis at the global scale ComBio2018,Sydney,Australia (poster)
 2. Kumarathunga, D., Medlyn, B., Drake, J., Tjoelker, M., JinyanY. (2018) Why is the temperature optimum for canopy photosynthesis lower than that for leaf photosynthesis? Ozflux-AsiaFlux Joint Conference, Darwin, Australia.
 3. Kumarathunga D.P., Medlyn, B.E., Drake, J.E., Tjoelker,M.G.(2018)Improved representation of photosynthetic temperature acclimation and adaptation in global vegetation models.Fall Meeting of the American Geophysical Union ,Washington DC,USA.
 4. Mahumd, K., Medlyn, B.E., Kumarathunge, D., Drake, J.E., Aspinwall, M.J., Tjoelker,M.G.(2018) Effect of climate warming on plant carbon balance processes –inference from data assimilation . Fall Meeting of the American Geophysical Union ,Washington DC,USA.
 5. Thudugala, T.K.C., Nugawela ,R.C.W.R.A. and ., Nainanayake ,A.D.(2018)A comparative Study of soil moisture depletion and root growth in nursery plants of oil palm ,rubber and tea under greenhouse condition .Proceeding of the 17th  Agricultural Research Symposium ,Wayaba University of Sri Lanka.
2017
 1. Ranasinghe, C.S., Kumarathunga,D. and Kiriwandeniya ,K.,(2017).Genotypic differences in cardinal temperatures for in vitro pollen germination and pollen tube growth of coconut hybrids, Experimental Agriculture ,1-13.
 2. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe,C.S., Abeysinghe, D.C.,Perera,L., (2017)An approach to reduce the heat and water stress induce hybrid seed nut failures in coconut (Cocos nucifera L.) Proceeding of SLAYS Open Froum 2017, Reserch for Impact: March of the Sri Lanka Young Scientist Colombo, 1st March 2017.
 3. Pathmeswaran, C., Lokupitiya, E and Waidyarathne ,K.P.,(2017). Assessment of the impact of Extreme Weather Events on Coconut Productivity in Selected Location of Sri Lanka in: Proceedings of international conference on climate change held in February 2017 in
 4. Somdasa, I.N.N.D., Nainanayake, A.D., and Amarasinghe, K.G.A.P.K., (2017). Assessment of Root Distribution Pattern of coconut (Cocos nucifera L.) Palm with respect to different fertilizer application techniques, in proceedings of 16th Agriculture Research Symposium held in Wayaba University, Makadura on 09-10 November, 527-531.
 5. Waidyarathne, K.P., Dissanayake, H.D.M.A.C., Perera, S.A.C.N., and Chandrathilake, T.H., (2017) Temporal yield stability of coconuts to extreme whether events, in: proceedings of the international Statistics conference 2017 held in December 2017in Colombo, IASSL, Sri Lanka.
2016
 1. Perera,S.A.C.N., Waidyarathna, K.P., Dissanayake ,H.D.M.A.C., Nainanayake, N.P.A.D., Ekanayake,G.K. (2016).Comparative evaluation of Sri Lanka Tall and Dwarf x Tall coconut  hybrids for tolerance to Weligama coconut leaf wilt  disease in Sri Lanka,CORD,32:2,1-8.
 2. Nainanayake, A.D., Gunathilake, J., Kumarathunga, M.D.P., Gunawardena, N.P., and Wijesekra, H.T.R. (2016). Limitation in the use of spectral analysis to detect Weligama coconut leaf wilt disease affected palms in southern Sri Lanka. COCOS, 22:13-24.
 3. Nainanayake, A.D., Kumarathunga, M.D.P., de Silva,P.H.P.R.(2016). A survey of land for Weligama coconut leaf wilt disease affected palms outside the declared boundary in the southern Sri Lanka.COCOS, 22:57-64.
 4. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe,C.S., Abeysinghe, D.C.,Perera,A.A.F.L.K., (2016) Early fruit set in dwarf x tall crosses of coconut (Cocos nucifera L.) under reciprocal pollination between heat and drought stressed and non – stressed International Journal of Agriculture Foresty and Plantaion,3,105-113
 5. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe,C.S., Abeysinghe, D.C.,Perera,L., (2016) Early fruit set in dwarf x tall crosses of coconut (Cocos nucifera L.) under reciprocal pollination between heat and drought stressed and non – stressed The 3rd Kuala Lumpur Internationa  Agriculture Foresty and Plantaion conference  (KLIAFP), Kuala Lumpur, Malaysia on 21st-22nd May 2016.
 6. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe,C.S., Abeysinghe, D.C.,Perera,L., (2016) Effect of Heat  and Drought  stress  during  critical  stage of flower  development  on pollen  quality  of Sri Lanka  Tall and San Ramon varities  of cococnut (Cocos nucifera L.) Proceeding of the Wayaba University International conference (WinC), Sri Lanka, 277.
 7. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe,C.S., Abeysinghe, D.C.,Perera,A.A.F.L.K., (2016) Effects of high temperature and low rainfall on quantity and quality of Sri Lanka Dwarf Green Female flowers that are used for controlled hybridization in coconut (Cocos nucifera L.), Proceeding of the international  Forestry and Environmental Symposium 2016 ,University  of Sri Jayewardenepure ,Sri Lanka ,134.
 8. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe,C.S., Abeysinghe, D.C.,Perera,L., (2016)An approach to reduce the heat and water stress induce hybrid seed nut failures in coconut (Cococ nucifera L.) Proceeding of SLAYS Open Froum 2017, Reserch for Impact: March of the Sri Lanka Young Scientist Colombo, 1st March 2017,6.
 9. Ekanayaka, N.R.C.D.B., Amarasinghe ,K.G.A.P.K., Gajanayake.B, Ranasinghe C.S.(2016). Awareness on climate Change Impact and knowledge in adaptation strategies among the coconut growers in Kurunagala Distric of Sri Lanka Proceeding of 15 th Agriculture Research Symposium ,Wayaba University of Sri Lanka ,28-29 June ,500-504.
 10. Ranasinghe,C.S., Amarasinghe, K.G.A.P.K., Abeysinghe, D.C.,Perera,A.A.F.L.K., (2016)A pollination strategy to increase the setting of Dwarf x Tall hybrid seed coconut under heat and water stress . In: Proceeding of the 3rd international symposium on coconut research and development, central Plantations Crops Research Institute, Kerala, India, 10-12 December 2016,8.
 11. Ranasinghe,C.S., Amarasinghe, K.G.A.P.K., Abeysinghe, D.C.,Perera,A.A.F.L.K., (2016) A Novel approach to minimize failure  in fruit  set in  the production  of Dwarf x Tall hybrid seed of coconut (Coocs nucifera L.)Under heat and water stress.In: Proceedings of the sixth – Plantation Agriculture towards National Prosperity ‘. Vidhana arachchi ,V.R.M.,Herath ,H.M.I.K.,Meegaskubura ,M.K.,Kumara A.D.N.T. and Nadeesha,M.K.F.(Eds).Colombo ,2-4 November 2016, 77-92.
 12. Seelarathna W.A.H.K., Ranasinghe C.S., Warnasooriya W.M.R.S.K. (2016) Carbon Sequestration of coconut mono cropping and coconut – Gliricidia intercropping system in the intermediate zone od Sri Lanka .8th Annual Research Symposium 2016, Rajarata University of Sri Lanka ,51.
 13. Udadeniya, U.V.P. N, Ranasinghe, C.S., Abeysinghe,D.C., (2016)Response of leaf physiology parameters of improvedcocoocnut (Cocos nucifera L.) Hybrid to high temperature and drought stress .Proceeding of 15th Agriculture Research Symposium, Wayaba University of Sri Lanka, 28-29June, 455-459.
 14. Waidyarathna ,K.P.and Peiris ,T.S.G.(2016) .Effect of frequency of harvesting coconut in framer’s field in different land suitability classes of coconut .Proceeding  of the sixth symposium on plantation crop research,2:157-166.
2015

1. Ranasinghe, C. S, Silva, L R S, Premasiri R D N (2015) Major determinants of fruit set and yield fluctuation in coconut (Cocos nucifera L.), Journal of National Science Foundation 43 (3), 253-264.

2. Ranasinghe, C. S, Kumaratunga D, Jayaranjini S, De Costa W A J M (2015) Photosynthetic irradiance response, canopy photosynthesis and their variation with canopy strata in tall and dwarf x tall coconut cultivars (Cocos nucifera). Scientia Horticulturae 189, 175-183.

3. Ranasinghe C S and Premasiri R D N (2015) Dry matter requirements for growth and respiration of coconut. COCOS 21, 21-31.

4. Ranasinghe C S, Nainanayake N P A D and Kumarathunge D P (2015) Coconut Yield Forecast, volume 1 (Issues1 &2), January and June 2015, Coconut Research Institute.

2014
1. Ranasinghe C S (2014). Climate change effects on organic coconut. In: Organic Coconut Cultivation (Ed. Gunasena, H. P. M, Gunathilake H A J, Everard J M D T)). Occasional Publication, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka. pp. 119-130.

2. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe, C. S., Abeysinghe, D. C and Perera, A. A. F. L. K (2014) Effects of Heat and Drought Stress on the Development of Reproductive Organs of Different Coconut (Cocos nucifera L.) Cultivars under Controlled Pollination Conditions in Sri Lanka. 2ND International Conference on advances in Plant Sciences (ICAPS 2014), November 18-22, Kuching, Malaysia. P 60.

3. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe, C. S., Abeysinghe, D. C and Perera, A. A. F. L. K (2014) Heat and Drought Stress Effect on pollen quality of major pollen donors in Coconut (Cocos nucifera L.) used for artificial hybridization programme in Sri Lanka. Proceedings of the Wayamba University International Conference, Sri Lanka, 29-30 August 2014, p 245.

4. Arachchi K.A.W.N.K., Ranasinghe C S and Costa W.A.J.M. De. (2014) Possible influence of flower carbohydrates on the flower quality of coconut in response to variations in water availability prior to flower opening. Proceedings of the Peradeniya University International Research Sessions (Ipurse) -2014, University of Peradeniya, p 16.

5. Kumarathunge, M. D. P. (2014). Extreme temperature events in three major coconut growing agroecological regions of Sri Lanka. In A. P. Keerthipala (ed). Proceedings of the fifth symposium on plantation crop research-Towards a green plantation economy. Colombo, Sri Lanka 287-298.

6. Muthugala, D. S. Kumarathunge, M. D. P. and Nalaka, G. D. A. (2014). Diurnal variation of Photosynthesis and gas exchange characteristics in selected Coconut (Cocos nucifera) varieties. Proceedings of the 6th Annual Research Symposium. Faculty of Agriculture, Rajarata University of Sri Lanka. Sri Lanka.

7. Nadeeshani S M A O, Ranasinghe C S, Warnasooriya W M R S K (2014) Temperature and rainfall variability on carbohydrate content of anthers and pollen germination in coconut. 6th Annual Research Symposium 2014, Rajarata University of Sri Lanka, p 83.

8. Peiris N C, Ranasinghe C S, Abeysinghe, D C, Amarasinghe K.G.A.P.K (2014) Effect of heat and drought stress on quality of male and female flowers of coconut (Cocos nucifera L.) cultivars used for hybrid seed production. Proceedings of 13th Agricultural Research Symposium, Wayamba University of Sri Lanka, 7-8th August, 446-450.

9. Ranasinghe, C S, Premasiri R D N and Pradeep A P C (2014). Vulnerability of coconut based agroforestry systems in Sri Lanka to climate change. Abstracts of the 3rd World Congress on Agroforestry: Trees for life: accelerating the impact of agroforestry (Eds. M. A. Wachira, B. Rabar, C. Magaju). 10-14 Feb, New Delhi, India. p 287.

10. Ranasinghe C S (2014) Climate Change Impacts on Coconut Production and Potential Adaptation Measures for the Asia and Pacific Region. Proceedings of the XLVI APCC COCOTECH conference, 7-11 July, Colombo, Sri Lanka.

2013
1. Ranasinghe C S (2013) Carbon sequestration and storage potential in coconut plantations. Journal of National Institute of Plantation Management 27 (1):20-23.

2. Kadugammulla B P, Ranasinghe C S, Abeysinghe, D C (2013) Response of stomatal characteristics of different cultivars of Cocos nucifera L. to environmental factors in IL1a and DL3. Proceedings of 12th Agricultural Research Symposium, 30th-31st May 2013, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila. 170-174.

3. Wickramasinghe A S M P M, Ranasinghe C S, Abeysinghe, D C (2013) Response of physiological parameters and leaf dry matter accumulation in different improved coconut (Cocos nucifera L.) cultivars to environmental conditions in DL3 and IL1a. Proceedings of 12th Agricultural Research Symposium, 30th-31st May 2013, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila. 274-278.

4. Ranasinghe C S (2013) Impact of climate change on coconut and identification of adaptation measures with special emphasis on reproductive development. Gunasena, H.P.M., Gunathilake, H.A.J., Everard, J.M.D.T, Ranasinghe, C.S. and Nainanayake, A.D. (2013) (Eds). Proceedings of the International Conference on Climate Change Impacts and Adaptations for food and Environment Security, “Sustaining Agriculture under Changing Climate”, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka; Ministry of Environment and Renewable Energy, Sri Lanka, World Agroforestry Centre, Regional Office, New Delhi, India. 101-113.

5. Rangani H G U, Ranasinghe C S, Warnasooriya W M R S K (2013) Estimation of total dry matter requirement of developing fruits of improved coconut cultivars. Abstract in undergraduate research symposium proceedings, Faculty of Agriculture, Rajarata University of Sri Lanka, 31st July, p 36.

2012
1. Ranasinghe C S and Thimothias K S H (2012). Estimation of carbon sequestration potential in coconut plantations under different growth conditions. Journal of National Science Foundation 40 (1):77-93.

2. Ranasinghe, C S, Nainanayake, N P A D, Silva, L R S, Premasiri R D N (2012) Quantifying the effect of climatic factors and competition for assimilates on survival rate of young nuts and its impact on yield fluctuation in coconut In: Proceedings of the fourth Symposium on Plantation Crop Research – Technological Innovations for sustainable plantation economy (Eds. L S K Hettiarachchi, I S B Abeysinghe), 20-21 September, Colombo, 265-282.

3. Ranasinghe C S (2012). Impact of climate change on reproductive Survivability of Coconut’ International consultation workshop on ‘Sustainable development: twenty years of Rio: Biodiversity,-development – Livelihoods’ at the M S Swaminathan Research Foundation (MSSRF), Chennai, India, 15-17 February.

4. Ranasinghe C S (2012). Implications of Climate Change on Coconut Sector and Agroforestry Systems in Sri Lanka and livelihoods, 6th Annual Research Forum, Sri Lanka Agricultural economics Association, on 23rd November. CRI, Sri Lanka.

5. C S Ranasinghe (2012) Impacts of climate change on coconut. In: Institute of Policy Studies (IPS) CLIMATEnet Blog.

6. Nainanayake, A. D. and Ranasinghe, C. S. (2012). Physiological and Biochemical effects of palm and on production In: Weligama coconut leaf wilt disease. (Ed. Gunasena, H.P.M). Occasional Publications. Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka. pp.

7. Nainanayake, A. D. and Wijesekara, H. T. R. (2012). Spreading pattern and GIS mapping In: Weligama coconut leaf wilt disease. (Ed. Gunasena, H.P.M). Occasional Publications, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka. pp.

2011

1. Ranasinghe, C.S. (2011). Environmental Services of Coconut Based Agroforestry Systems, In: Increasing coconut land productivity through agroforestry interventions, Pushpakumar,a D.K.N.G., Gunasena, H.P.M., Gunathilake, J.G. and Singh, V.P. (Eds.), Proceedings of a symposium held at the Coconut Research Institute of Sri Lanka on 15th March 2011, CRI, Sri Lanka, World Agroforestry Centre, South Asia Office, New Delhi, India, National Multipurpose tree species Research Network of Sri Lanka, Pp. 87-98.

2. Ranasinghe, C.S. and Thimothias, K.S.H. (2011). Estimation of carbon sequestration potential in coconut plantations under different growth conditions, Journal of National Science Foundation (in press).

3. Ranasinghe, C.S., Illankoon, I.M.I., Silva, L.R.S., Premasiri, R.D.N., Pradeep, A.P.C. (2011). Transitory carbohydrate reserves in vegetative organs of coconut under different growth conditions and its relation with reproductive and vegetative growth of the palm, COCOS (in press).

4. Bandara, H.M.H.N.K., Ranasinghe, C.S., Gunathilake, H.A.W.S. (2011). Effect of light intensity on stomatal characteristics, chlorophyll content and dry matter partitioning pattern of coconut seedlings and their variation with variety and soil moisture content, Proceedings of 11th Agricultural Research Symposium, 20th -21st September 2011, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 391-395.

5. Peiris, P.U.S., Ranasinghe, C.S., Gunathilake, H.A.W.S. (2011). Response of physiological and morphological parameters of CRIC60 and CRIC65 coconut seedlings to different light levels and its variation with soil moisture availability, Proceedings of 11th Agricultural Research Symposium, 20th -21st September 2011, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 396-400.

6. Ranasinghe, C.S. (2011). Early nut setting: Crucial determinant of coconut yield, Coconut Technology Update, Issue 1, CRI.

2010
1. Ranasinghe, C.S. and Thimothias, K.S.H. (2010). Carbon Sequestration in coconut plantations, International Conference on coconut biodiversity for prosperity, CPCRI, Kasaragod, India, 25-28 October, Pp. 112.

2. Ranasinghe, K.M.R., Ranasinghe, C.S. and Gunathilake, H.A.W.S. (2010). Effect of heat stress on pollen germination and fruit set of different varieties of coconut (Cocos nucifera L.), Proceedings of 10th Agricultural Research Symposium, 12-13 August 2010, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 236-240.

3. Ranasinghe, C.S., waidyarathna, K.P., Pradeep, I.A.P.C. and Meneripitiya, M.S.K. (2010). Approach to screen coconut varieties for high temperature tolerance by in-vitro pollen germination, COCOS,19: Pp. 1-12.

4. Nainanayake, N.P.A.D., Werakkody, W.A.T.L., Wijesekara, H.T.R., Waidyarathne, K.P. and Subathma, W.G.R. (2010), Impact of Weligama Coconut Leaf Wilt Disease (WCLWD) on morphological, physiological and yield aspects of coconut palms, In: Proceedings of the Third symposium on Plantation Crop Research – Stakeholder Empowerment through Technology Advances, R.S. Darmakeerthi and A.M.W.K. Senevirathne (Eds.), September 30 and October 01,2010, Cinnaman Grand Hotel, Colombo, Sri lanka, Pp. 258-275.

5. Madurapperuma, W.S., De Costa, W.A.J.M, Sangakkara, U.R. and Jayasekara, C. (2010). Cell Membrane Stability (CMS) as a tool to identify the magnitude of stress in coconut (Cocos nucifera L.) seedlings, In: Proceedings of the Third symposium on Plantation Crop Research- Stakeholder Empowerment through Technology Advances, R.S. Darmakeerthi and A.M.W.K. Senevirathne (Eds.), September 30 and October 01,2010, Cinnaman Grand Hotel, Colombo, Sri lanka, Pp. 93-99.

6. Madurapperuma, W.S., De Costa, W.A.J.M, Sangakkara, U.R. and Jayasekara, C. (2010). Effects of water stress on root hydraulic conductivity of seedlings of two coconut (Cocos nucifera L.) cultivars grown under plant house condition, In: Proceedings of the Third international symposium of Sabaragamuwa, Belihuloya,Sri lanka, 70140, Pp. 33.

2009
1. Madurapperuma, W. S., Bleby, T. M., Burgess, S.S.O. (2009). Evaluation of sap flow methods to determine water use by cultivated palms, Environmental and Experimental Botany, 66: Pp. 372-380.

2. Madurapperuma, W.S., Costa, W.A.J.M. de, Sangakkara, U.R., Jayasekara, C. (2009). Estimation of water use of mature coconut (Cocos nucifera L.) cultivars (CRIC 60 and CRIC 65) grown in the low country intermediate zone using the compensation heat pulse method (CHPM), Journal of National Science Foundation, 37 (3): Pp. 175-186.

3. Nainanyake, N.P.A.D. (2009). Screening coconut germplasm for drought tolerance – An approach for adaptation for climate change, In: Proceedings of the conference on Global Climate Change and its impacts on agriculture, forestry and water in the tropics, Costa, W.A.J.M. de, Nissanka, S.P., Mohotti, A.J., Weerakoon, W.M.W. (Eds.), 10-11 September, Kandy, Sri Lanka.

4. Rnasinghe, C.S. (2009). Impact of climate change on productivity of coconut plantations – Overview of past and present research, , In: Proceedings of the conference on Global Climate Change and its impacts on agriculture, forestry and water in the tropics, Costa, W.A.J.M. de, Nissanka, S.P., Mohotti, A.J., Weerakoon, W.M.W. (Eds.), 10-11 September, Kandy, Sri Lanka.

2008
1. Bandupriya, H.D.D, Weerakoon, L.K., Ranasinghe, C.S. and Fernando, W.P.K.K. (2008). Changes in soluble sugars, sugars profile, starch and proline in developing coconut (Cocos nucifera L.) inflorescences, CORD, 24(1): Pp. 54-60.

2. Nainanyake, N.P.A.D, Ranasinghe, C.S. and Tennakoon, A.T. (2008). Effect of drip irrigation on canopy and soil temperature, leaf gas exchange, flowering and nut setting of mature coconut (Cocos nucifera L.), Journal of National Science Foundation Sri Lanka, 36 (1): Pp. 47-54.

3. Madurapperuma, W.S. and Kumaragamage, D. (2008). Evaluation of ammonium bicarbonate diethylene triamine penta acetic acid as a multinutrient extractant for acidic lowland rice soils, Communication in Soil Science and Plant Analysis, 39: Pp. 1773-1790.

4. Ranasinghe, C.S., Madurapperuma. W.S., Nainanayake, N.P.A.D., Mendis, H.C. and Fernando, W.P.K. K. (2008). Tender coconuts for export market: evaluation of cultivars and improved protocol for extended shelf-life, In: Proceedings of the Second Symposium on Plantation Crop Research – Export competitiveness through quality improvements, N. P. A. D. Nainanayake and J. M. D. T. Everard (Eds.). Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka, Pp. 35-44.

5. Rasnayake, R.M.T.K., Ranasinghe, C.S. and Attanayake, D.P.S.T.G. (2008). Effect of temperature on viability, germination and carbohydrate content of pollen and fruit set in three different coconut (Cocos nucifera L.) cultivars, Proceedings of 8th Agricultural Research Symposium, 13-14 August 2008, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 171-181.

2007
1. Ranasinghe, C.S. and Silva, L.R.S. (2007). Photosynthetic assimilation, carbohydrates in vegetative organs and carbon removal in nut-producing and sap-producing coconut palms, COCOS, 18: Pp. 45-57.

2. Nainanayake, A.D. and Morison, J.I.L. (2007). A case study on physiology-based drought screening of coconut with selected accessions, COCOS, 18: Pp. 56-73.

3. Nainanayake, A.D. (2007). Use of Chlorophyll fluorescence parameters to assess drought tolerance of coconut varieties, COCOS, 18: Pp. 10-35.

4. Madurapperuma, W.S., Mendis, H., Ranasinghe, C.S., Premasiri, N. and Gunawardena, M. (2007). Comparative study of water movement in Leaf Scorch Decline affected and healthy coconut palms using Li as a non-radio-active tracer, COCOS, 18: Pp. 74-82.

5. Fernando, M.T.N., Zubair, L., Peiris, T.S.G., Ranasinghe, C.S. and Ratnasiri, J. (2007). Economic value of climate variability impacts on coconut production in Sri Lanka, AIACC working paper No. 45, START Secretariat, USA.

2006
1. Lakmini, W.G.D., Nainanayake, N.P.A.D. and de Costa, W.A.J.M. (2006). Biochemical changes of four different coconut (Cocos nucifera L.) forms under moisture stress conditions, The Journal of Agricultural Sciences, 2: Pp. 1-7

2. Ranasinghe, C.S., Peiris, T.S.G., Jayawardane, J.K.J.P., Perera, L., Fernando, M.T.N. and Wickramanada, I.R. (2006). Coconut Palm Decline Disorders – a survey on incidence and probable causes, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka.

3. Ranasinghe, C.S., Fernando, L. C. P., Madurapperuma, W. S., Mendis, H. C. and Siriwardane, A. (2006). Identification of some possible causes of Leaf scorch decline (LSD), Tapering (TD) and Rapid Decline (CRD) disorders of coconut palm, Terminal Report, Council for Agricultural Research Policy (CARP), Sri Lanka (12 / 537 / 408).

4. Peiris, T.S.G., Appuhamy, P.A.H.N., Nainanayake, N.P.A.D., Bandaranayake, C.K. and Fernando, M.T.N. (2006). Coconut Research, Development and Dissemination of Technologies – Growers’ Perception. Diagnostic Survey Report, Coconut Research Institute, Lunuwila, 61150, Sri Lanka.

2005
1. Ranasinghe, C.S. (2005). Changes in the physiological performance of Leaf Scorch Decline (LSD) affected coconut (Cocos nucifera L.) palms, Experimental Agriculture, 41: Pp. 255-265.

2. Jayasundara, J.M.N.S., Ranasinghe, C.S. and Fernandopulle, M.N.D. (2005). Use of tritiated water (3H2O) as a tracer to study the water movement in Leaf Scorch Decline (LSD) affected coconut palms, Proceedings of 5th Agricultural Research Symposium, part II, 27-28 September 2005, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 101-104.

3. Perera, L., Ranasinghe, C.S. and Randles, J.W. (2005). Assistance to identify the causal agent of ‘Coconut Rapid Decline (CRD)’ and initiate a practical disease control strategy, Terminal Report of FAO Project (TCP/SRL/0066 (A) and TCP/SRL/3002 (A), Technical Cooperation programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Colombo, Sri Lanka.

4. Nainanayake, A.D. and Morison, J.I.L. (2005). Understanding controls on genotype differences in water use effency in droughted coconut, John Boyer Symposium on Drought Tolerance, 12-14 July, Barcelona, Spain

දැන්ම අමතන්න

Skip to content