loader image

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

පටක රෝපණ අංශය

නාලස්ථ තාක්ෂණය හරහා රෝපණ ද්‍රව්‍යවල ගුණාත්මකභාවය දියුණු කීරිම

දැක්ම

නාලස්ථ තාක්ෂණය හරහා රෝපණ ද්‍රව්‍යවල ගුණාත්මකභාවය දියුණු කීරිම

මෙහෙවර​

පොල් වගාවේ ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම සදහා ක්ලෝන නිපදවීම, සමයුග්මක ශාක නිපදවීම, ජානප්ලාස්ම හුවමාරුව හා සංරක්ෂණය සදහා අවශ්‍ය නාලස්ථ තාක්ෂණ වැඩිදියුණු කිරීම

පර්යේෂණ අංශය

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

වගා සංරක්ෂණ අංශය

ආර්ථික විද්‍යාව සහ කෘෂි ව්‍යාපාර

ප‍්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශාක කායික විද්‍යා අංශය​

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

පාංශු සහ ශාක පෝෂණ අංශය

පටක රෝපණ අංශය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

වත්මන් පර්යේෂණ

N
ඩිම්බකෝෂයෙන් ලබා ගන්නා කිණක පටක මගින් දෛහික කළල සහ ශාක ජනනය වැඩිදියුණු කිරීම.
N
පොල් දෛහික කළල ජනනය හා පටක රෝපණය සදහා ඇති විභවය අධ්‍යනය කිරීම සදහා නාලස්ථ හා ජෛව රසායනික ක්‍රමවේද යොදා ගැනීම
N
පොල් ශාකයේ පටක රෝපණය සදහා නව පූර්වක හදුනා ගැනීම
N

In vitro axillary shoot multiplication for clonal propagation of coconut

සේවා

N
Selling Embryo- cultured Dikiri coconut seedlings to growers
o Contact us: Tel. No.- 0312262003

ප්‍රධාන ජයග්‍රහණ

N
පොල් පටක රෝපණ පර්යේෂණ ඉතිහාසයේ පළමු වරට පොල් ශාකයේ ක්ලෝන නිපදවීම සදහා වඩාත් උචිත නව පුර්වකයක් ලෙස සංසේචනය නොවූ ඩිම්භකෝෂ හදුනා ගැනීම හා ක්ලෝන පැළ ජනනය කිරීම සදහා ක්‍රමවේදයක් හදුනා ගැනීම.
N
දෙමුහුම් පොල් පැළ නිපදවිම සදහා නුමුහුම් මව් ශාක නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් පොල් පටක රෝපණ පර්යේෂණ ඉතිහාසයේ පළමු වරට, පොල් පරාගධානි රෝපණය භාවිතයෙන් නුමුහුම් ශාක නිෂ්පාදනය සදහා ක්‍රමවේදයක් වැඩිදියුණු කිරීම
N
ජාන ප්ලාස්ම හුවමාරු වැඩසටහන හරහා ඉන්දියාව, අයිවරි කෝස්ට් හා පැපුවා නිව්ගිනියා රටවලින් විදේශීය පොල් ප්‍රභේද 28ක පරිණත කළල ආනයනය කර නාලස්ථව ප්‍රරෝහණය කිරීම හා අනාගත ශාක අභිජනන වැඩසටහන් සදහා එම පැළ ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපිත කිරීම
N
ඩිම්භකෝෂ රෝපණයෙන් ලබා ගත් ක්ලෝන පොල් පැළ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර 04ක ස්ථාපනය කිරීම හා අණුක තාක්ෂණය භාවිතයෙන් එම ශාකවල ජානමය ස්ථායිතාවය තහවුරු කිරීම
N
දිගුකාලින පොල් ජානප්ලාස්ම සංරක්ෂණය සදහා පරිනත කළල හා බීජංකුර, ද්‍රව නයිට්‍රජන් තුළ සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හදුනා ගැනීම
N
පොල් කලළ රෝපණ තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම හා සහනදායී මිලකට වගාකරුවන් හට රෝපිත දීකිරි පොල් පැළ ලබා දීම.

කාර්ය මණ්ඩලය

පර්යේෂණ

එස්.පී.එන්.සී. ජයරත්න මිය

පර්‍යේෂණ නිලධාරි

එම්.ටී.එන්. ඉන්ද්‍රචාපා මිය

පර්‍යේෂණ නිලධාරි

ශිල්පීය (පර්යේෂණ)

ටී.ආර්. ගුණතිලක මිය

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරි

පී. ජී. කේ. පෙරේරා මිය

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරි

ආර්. එම්. එස්. එස්. රත්නායක මිය

තාක්ෂණ නිලධාරි

කේ. ඒ. ඩී. ආර්. සී. කොඩිකාර මිය

තාක්ෂණ නිලධාරි

පර්යේෂණ නොවන

ආර්. එම්. කේ. ජී. එස්. දිසානායක මිය

රසායනාගාර සහ ක්ෂේත්‍ර සහකාර

ජේ. ඒ. එස්. එල්. ජයසිංහ මයා

රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සේවක

කේ. පී. ඒ. සංජීවනී මෙනවිය

රසායනාගාර/ක්ෂේත්‍ර සේවක

Ms. R.M.U.S.V. Rathnayake

කළමනාකාර සහකාර

සම්මාන සහ පේටන්ට් බලපත්‍ර

සම්මාන

2022
 1. S.P.N.C. Jayarathna, H.G.M.R. Suraweera, N.K.L.S. Piyatissa, P.I.P. Perera, V.R.M. Vidhanaarachchi paper presented at 2nd Tissue Culture Symposium 2022, Organized by ICC-COGENT, held on 04 to 06 May 2022, Jakarta (Virtually) won the Award of 1st runner up in the Poster Contest
2017
1. Dr. V.R.M. Vidhanaarachchi, Dr. H. D. D.Bandupriya, Dr. P. I. P. Perera, Dr. S C Fernando, Dr. L K Weerakoon, Mr. E. S. Santha and Ms. T.R. Gunathilake received Certificate of Commendation ‘Plantation Sector’at National award for Excellence in Agricultural Research awarded by Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy
2015
1. Dr. H D D Bandupriya received the President’s Award for Scientific Publication, for scientific research evaluated by peers and published in the year 2013
2014
1. Dr. V R M Vidhanaarachchi received the President’s Award for Scientific Publication, for scientific research evaluated by peers and published in the year 2009

2. සම වයසේ මිතුරන් විසින් ඇගයීමට ලක් කර 2008 වර්ෂයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශනය සඳහා වන ජනාධිපති සම්මානය ආචාර්ය HDD බන්දුප්‍රියට හිමි විය.

3. ජාතික පර්යේෂණ සභාව විසින් 2014 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ප්‍රදානය කරන ලද විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශනය සඳහා වන කුසලතා සම්මානය ආචාර්ය PIP පෙරේරා මහතාට 2010 දී හිමි විය.

4. සම වයසේ මිතුරන් විසින් ඇගයීමට ලක් කරන ලද සහ 2009 වසරේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා 2014 ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රදානය කරන ලද විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශනය සඳහා වන ජනාධිපති සම්මානය ආචාර්ය PIP පෙරේරා මහතාට හිමි විය.

5. සම වයසේ මිතුරන් විසින් ඇගයීමට ලක් කර 2008 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා 2014 ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රදානය කරන ලද විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශනය සඳහා වන ජනාධිපති සම්මානය ආචාර්ය PIP පෙරේරා මහතාට හිමි විය.

6. Dr. P.I.P. Perera received President’s Award for Scientific Publication, for scientific research evaluated by peers and published in the year 2007 awarded in January 2014

2011
1. Dr. (Ms.) H.D.D. Bandupriya was the recipient of following award.

2. PGIA හි 23 වැනි වාර්ෂික සම්මේලනයේ අණුක ජීව විද්‍යාව සහ ජාන හැසිරවීමේ සැසියේ හොඳම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මිල.

3. Merit Award for the best presented at session A, first symposium of the Young Scientist Forum.

2010

1. ආචාර්ය (මිය) එස්සී ප්‍රනාන්දු පර්යේෂණ සඳහා NRC ජනාධිපති සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය

2. ආචාර්ය (මිය) කේ. වීරකෝන් පර්යේෂණ සඳහා NRC ජනාධිපති සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය

3. ආචාර්ය (මිය) පී.අයි.පී පෙරේරා මහතා පශ්චාත් උපාධි පර්යේෂණ සඳහා හිරාන් තිලකරත්න විශේෂ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

4. පර්යේෂණ සඳහා NRC ජනාධිපති සම්මානලාභියා

2008

ආචාර්ය පී.අයි.පී පෙරේරා මහතාට පහත සම්මාන හිමි විය

1. තුන්වන ලෝක විද්‍යා ඇකඩමිය / ජාතික විද්‍යා පදනම (TWAS / NSF) ජීව විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ විද්‍යාත්මක විශිෂ්ටත්වය සඳහා තරුණ විද්‍යා සම්මානය

2. වැවිලි බෝග පර්යේෂණ පිළිබඳ 2 වැනි සම්මන්ත්‍රණයේ හොඳම පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රන් පදක්කම

3. විද්‍යාවේ දියුණුව සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ හැට හතරවන වාර්ෂික සැසිවාරයේදී පශ්චාත් උපාධි පර්යේෂණ කුසලතා සම්මානය

4. කෘෂිකර්ම පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ 20 වැනි වාර්ෂික සම්මේලනයේ ශාක අභිජනනය සහ ජෛව තාක්‍ෂණය පිළිබඳ සැසියේ හොඳම පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීම

අංශයෙහි ප්‍රකාශන

2022
 1. Viability of heat-treated microspores of Cocos nucifera L. for induction of microspore embryogenesis. S.P.N.C. Jayarathna, H.G.M.R. Suraweera, N.K.L.S. Piyatissa, P.I.P. Perera, V.R.M. Vidhanaarachchi. Paper presented at 2nd Tissue Culture Symposium 2022, Organized by ICC-COGENT, held on 04 to 06 May 2022, Jakarta (Virtually). Won the Award of 1st runner up in the Poster Contest.
2021
 1. P. I. Prasanthi Perera, Vijitha R. M. Vidhanaarachchi (July 2021). Anther Culture in Coconut (Cocos nucifera L.). Methods in Molecular Biology In book: Doubled Haploid Technology 2289: 167-178, DOI: 10.1007/978-1-0716-1331-3_11
 2. P. I. P. Perera, Ranjith Pathirana,V. R. M. Vidhanaarachchi (March 2021) Somatic Embryogenesis in anther-derived fast-growing callus as a long-term source for doubled-haploid production of coconut (Cocos nucifera L.). Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka 49(1): 505-515, DOI: 10.4038/jnsfsr.v49i1.9834
2020
 1. I. P. Perera, K. F. Motha and V. R. M. Vidhanaarchchi (2020). Morphological and histological analysis of anther-derived embryos of coconut (Cocos nucifera L.). Plant Cell Tiss Organ Cult 140:685-689
 2. Shenali Balasooriya, Dinum Perera, Vijitha Vidhanaarachchi, Thanuja Gunathilake, Navodini Jayarathna (2020). Improving Coconut (Cocos Nucifera) Micropropagation through Enhanced Somatic Embryogenesis. International Journal of Biotechnology and Bioengineering Vol:14, No:11, Proceedings of International Conference on Advances in Biotechnology held on November 19-20, 2020 London, United Kingdom   
 3. N.K.L.S. Piyathissa, P.I.P. Perera and V.R.M. Vidhaanarachchi (2020). Effect of Heat Pretreatment on Induction of Microspore Embryogenesis in Cocos nucifera L. Proceedings of 19th Agricultural Research Symposium 340-344
 4. H.G.M.R. Suraweera, P.I.P. Perera and S.P.N.C. Jayarathne (2020). Viability of Heat Pre-treated Microspores in Cocos nucifera L. for Androgenesis Induction. Proceedings of 19th Agricultural Research Symposium 405-409
 5. M.K. Meegahakumbura, H.D.M.A.C. Dissanayaka, S.A.C.N. Perera, C.R.K. Samarasinghe, P.R. Weerasinghe, V. Vidanaarachchi and L. Perera (2020). Exchange and Utilization of Global Genetic Resources in the National Coconut Breeding Programme in Sri Lanka: A Historic Overview. COCOS, 23: 37-46
 6. H.D.B.K. Hettiarachchi, V.R.M. Vidhanaarachchi, S.P.N.C. Jayarathna and D. Perera (2020). Effect of exogenous polyamines on coconut (Cocos nucifera L.) embryogenic callus multiplication. COCOS, 23: 47-56.
 7. Perera, N. Jayarathna (2020). Deviating from the norm: dikiri coconut, Coconut Technology Update Vol:1, Coconut Research Institute, Sri Lanka, pp 3-4.
2019
 1. V R M Vidhanaarachchi, E S Santha and T R Gunathilake (2019). Improved callogenesis in coconut (Cocos nucifera L.) ovary culture. Proceedings of the 7th Plantation Crop Research Symposium, held on 4-6 November 2019, Colombo, Sri Lanka

2017
 1. Bandupriya H D D, Iroshini W W M A, Perera S A C N, Vidhanaarachchi V R M, Fernando S C, Santha E S and Gunathilake T R. (2017) Genetic fidelity testing using SSR marker assay confirms trueness to type of micropropagated coconut (Cocos nucifera L.) plantlets derived from unfertilized ovaries.  The Open Plant Science Journal 10: 46-54
 2. Iroshini Welewanni, Dharshani Bandupriya, Anil Jayasekera (2017) Coconut cryopreservation: Present status and future prospects. CORD 33: 41-61
2016
 1. Nguyen Q.T, Bandupriya H.D.D.,   Foale M. and Adkins S.W. (2016) Biology, propagation and utilization of elite coconut varieties (makapuno and aromatics) Plant Physiology and Biochemistry. 109: 579 – 589
 2. Vidhanaarachchi V.R.M., Suranjith W.C. &. Gunathilake T.R. (2016) Effect of genotype, embryo maturity and culture medium on in vitro embryo germination of Sri Lankan coconut (Cocos nucifera L.) varieties. Journal of National Science Foundation 44: 273-278
 3. Bandupriya H.D.D.,   Fernando, S.C. and Vidhanaarachchi V.R.M. (2016) Micropropagation and androgenesis in coconut: an assessment of Sri Lankan implication COCOS. 22(1): .31–47
 4. Iroshini W.W.M.A., Jayasekera G.A.U. and Bandupriya H.D.D. (2016) Cryopreservation of coconut embryogenic calli using the encapsulation/dehydration technique. Proceedings of the Wayamba University International Conference (WinC 2016) 19-20 August 2016. pp295
2015

1. Bandupriya HDD (2015) Cocos nucifera L. හි කළල නිපුණතාවයට සම්බන්ධ Aintegumenta වැනි ජානයේ ප්‍රකාශනය 454 pyrosequencing transscriptome analysis මගින් තහවුරු වේ. CORD, 31 (2): Pp 15 - 25.

2. Bandupriya HDD & Dunwell JM (2015) 454 pyrosequencing හරහා පොල් (Cocos nucifera L.) තුළ කළල උත්පාදනයට සම්බන්ධ අපේක්ෂක ජාන සොයා ගැනීම සඳහා පිටපත් විශ්ලේෂණය. ජාතික විද්‍යා පදනමේ ජර්නලය, 43 (4): Pp 319 – 336.

2014
1. Bandupriya, H.D.D., Gibbings, J.G. and Dunwell,J.M. (2014) Overexpression of coconut AINTEGUMENTA-like gene, CnANT, promotes in vitro regeneration in transgenic Arabidopsis. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 116 (1): Pp 67-79.

2. Bandupriya HDD, Fernando SC, Verdeil JL, Malaurie B (2014) ප්ලූමියුල්ස් සංවෘත කිරීම/විජලනය කිරීම මගින් ක්‍රියෝප්‍රේසර්වේෂන් කිරීම සඳහා පොල් (කොකොස් නියුසිෆෙරා එල්.) සයිගොටික් කළල ප්‍රවාහනය කිරීමේ කාර්යක්ෂම ක්‍රමය. CORD, 30 (2):

3. Wijebandara D M D I, Vidhanaarachchi V R M, Gunathilake T R, Tennakoon (2014). The effect of copper and zinc on embryo germination and seedling growth of coconut (Cocos nucifera L.). In: Keerthipala A P (ed.). Towards a green plantation economy, 5th Symposium on Plantation Crop Research, Colombo, Sri Lanka. Pp. 71-76.

2013
1. Bandupriya, H. D. D., Gibbings, J. G. and Dunwell, J. M. (2013) Isolation and characterization of an AINTEGUMENTA-like gene in different coconut (Cocos nucifera L.) varieties from Sri Lanka. Tree Genetics and Genomes, 9 (3): Pp 813-827.\

2. හේරත්, HMDMP, බන්දුප්‍රිය, HDD සහ LMHR අල්විස්. (2013) ඔයිල් පාම් (Elaeis guineensis jacq.) හි සංසේචනය නොවූ ඩිම්බකෝෂ විස්තාරක වලින් කැලජෙනසිස් ආරම්භ කිරීම. ශ්‍රී ලංකා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ සිව්වන පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ කටයුතු.

3. සතරසිංහ, එස්., බන්දුප්‍රිය, එච්ඩීඩී, ද සිල්වා, එස්එන්ටී සහ විධානආරච්චි වීආර්එම් (2013). ඉහළ කළල විභවය සඳහා ඩිම්බකෝෂයේ ව්‍යුත්පන්න කෝලස් පොල් (කොකොස් නියුසිෆෙරා එල්.) ගුණ කිරීම සහ වෙනස් කිරීම. ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කළමනාකරණ පීඨයේ 12 වැනි කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ ක්‍රියාදාමයන්.

4. Vidhanaarachchi, V.R.M., Fernando S.C., Perera P.I.P, Weerakoon L.K. (2013) Application of un-fertilized ovary culture to identify elite mother palms of Cocos nucifera L. with regenerative potential. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 41 (1): Pp 29-34.

2012
1. Bandupriya, H.D.D., Dunwell, J.M. (2012) Overexpression of CnANT, coconut BABYBOOM homologue alters plant growth and morphology in transgenic Arabidopsis plants. Tropical Agricultural Research, 23 (3): Pp 249-260

2. Bandupriya, HDD සහ Dunwell, JM (2012) අනුක්‍රමික පොල් (Cocos nucifera L.) 454 Life Sciences Technology භාවිතා කරමින් ප්‍රකාශිත අනුක්‍රමික ටැග් (EST). 2012 ජූනි 3-7, වොෂින්ටන්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ Bellevue, In Vitro Biology පිළිබඳ ලෝක සම්මේලනය.

3. Bandupriya, HDD and Dunwell, JM (2012) පොල් (Cocos nucifera L.) පරිණත කළලයෙන් ප්‍රකාශිත අනුක්‍රමික ටැග් විශ්ලේෂණය සහ ක්‍රියාකාරී විවරණ. In: Hettiarachchi LSK සහ Abeysinghe ISB (eds.), වැවිලි බෝග පර්යේෂණ පිළිබඳ 4 වැනි සම්මන්ත්‍රණයේ කටයුතු. සැප්තැම්බර් 20-21 කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව.

4. Fernando S. C., Santha, E. S., Perera, S. A. C. N., Dissanayake, H. D. M. A., Meegahakumbura, M.G. M. K. and Perera, L. (2012) In vitro characterization of indigenous coconut varieties (Cocos nucifera L.) of Sri Lanka for water stress tolerance. CORD, 28 (2): Pp 55-63

2011
1. Perera, P.I.P., Kularathna, J.D.J.S.M. and Weerakoon, L.K. (2011). Effect of gelling agent and selective sub-culturing on hyperhydricity in anther-derived coconut embryos, CORD, 27(3): Pp. 26-37.

2. ප්‍රනාන්දු, SC, samarajeewa, DADS සහ ලියනගෙදර, LGNHK (2011). පොල් (Cocos nucifera L.) පටක වගාවේ arabinogalactan ප්‍රෝටීන් භාවිතය: වැඩිදියුණු කළ පටක ප්‍රතිචාරය සඳහා විකල්ප ප්‍රවේශයක්, CORD, 27(3): Pp. 9-16.

3. Malaurie, B., Tregear, JN, Nan, O., Bandupriya, HDD, Borges, M. & Verdeil, J.-L. (2011). Cryopreservation as a Tool for the Management of Coconut Germplasm, Acta Horticulture, 908: Pp. 461-466.

4. Bandupriya, H.D.D., Fernando, S.C., Verdeil, J.-L. and Malaurie, B., (2011). Cryopreservation of encapsulated plumules of Coconut; effect of transport/ store conditions, AsPac. J. Mol. Biol. Biotecnol., 18 (1) : Pp. 135-137.

2010
1. PPerera, P.I.P., Hocher, V., Weerakoon, L.K., Yakandawala, D.M.D., Fernando, S.C. and Verdeli, J-L. (2010). Early inflorescence and floral development in Cocos nucifera L., South African Journal of Botany, 76: Pp. 482-492.

2. ප්‍රනාන්දු, SC, Santha, ES සහ Hewaratna, DJA (2010). Cocos nucifera L. හි පටක රෝපණ මාධ්‍යයේ අංගයක් ලෙස සක්‍රිය පොල් කටු අඟුරු, ශ්‍රී ලංකා ජාතික විද්‍යා පදනමේ සඟරාව, 38(3): Pp. 181-185.

3. පෙරේරා, PIP, Hocher, V., Weerakoon, LK, Yakandawala, DMD, Fernando, SC සහ Verdeli, JL. (2010). පොල් පරාග සංස්කෘතිය ව්‍යුත්පන්න ව්‍යුහයන්ගේ රූප විද්‍යාත්මක අංශ, ශ්‍රී ලංකා ජාතික විද්‍යා පදනමේ සඟරාව, 38(1): Pp. 69-74.

4. ප්‍රනාන්දු, එස්සී, සමරජීව, ඩීඒඩීඑස් සහ ලියනගෙදර, එල්ජීඑන්එච්කේ (2011). පොල් (Cocos nucifera L.) පටක වගාවේ arabinogalactan ප්‍රෝටීන් භාවිතය: වැඩි දියුණු කළ පටක ප්‍රතිචාරය සඳහා විකල්ප ප්‍රවේශයක්, In: Book of abstracts; සමෘද්ධිය සඳහා පොල් ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය, ඔක්තෝබර් 25-28, Kasaragod, Kerala, India, Pp. 49.

5. Vidhanaarachchi, VRM, Fernando, SC, Perera, PIP and Weerakoon, LK (2010). සංසේචනය නොකළ ඩිම්බකෝෂ සංස්කෘතිය භාවිතා කරමින් ප්‍රභූ පොල් මවු ගස් හඳුනාගැනීම, වැවිලි බෝග පර්යේෂණ පිළිබඳ ක්‍රියාදාමයන්, සැප්තැම්බර් 30 - 01 ඔක්තෝබර්, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව, පි. 333.

6. බන්දුප්‍රියා, HDD, ප්‍රනාන්දු, SC, Verdeli, JL. සහ Malaurie, B., (2010). සංවෘත පොල් පිහාටු වල Cryopreservation: ප්‍රවාහන/ගබඩා තත්ව වල බලපෑම, AsPac. J. Mol.BiolBiotechnol., 18 (1): Pp. 135-137.

7. Bandupriya, HDD සහ Dunwell, JM (2010). පොල් වල ඇති AINTEGUMENTA වැනි ජානය (Cocos nucifera L.) සහ කළල උත්පාදනය අතරතුර එහි ප්‍රකාශනය, ජූනි 6-11, St.Louis, Missouri, USA.

8. Bandupriya, H.D.D. and Dunwell, J.M. (2010). Isolation and characterization of AINTEGUMENTA like gene in coconut (Cocos nucifera L.), International Symposium on the Biology of the Palm Family, May 5-7, Montpellier, France.

2009
1. Perera, P.I.P., Vidhanarachchi, V.R.M., Gunathilake, T.R., Yakandawala, D.M.D., Hocher, V., Verdeil, J-L and Weerakoon, L. K. (2009). Effect of plant growth regulators on ovary culture of coconut (Cocos nucifera L.), Plant Cell Tissue and Organ Culture, 99(1): Pp. 73-81.

2. Perera, P.I.P., Yakandawala, D.M.D., Hocher, V. Verdeil, J-L. and Weerakoon, L.K. (2009). Effect of growth regulators on microspore embryogenesis in coconut anthers, Plant Cell Tissue and Organ Culture, 96: Pp. 171-180.

2008
1. Bandupriya, H.D.D., Weerakoon, L.K., Ranasinghe, C.S. and Fernando, W.P.K.K. (2008). Changes in soluble sugars, sugar profile, starch and proline in developing coconut (Cocos nucifera L.) inflorescences, CORD, 24(1): Pp. 54-60.

2. පෙරේරා, PIP, Yakandawala, DMD, V Hocher, JL Verdeil, and Weerakoon, LK (2008). පොල් වල පරාගධානිය - ව්‍යුත්පන්න සමජාතීය රේඛා නිර්ණය කිරීම සඳහා SSR සලකුණු භාවිතා කිරීම, ශාක සෛල වාර්තා 27: Pp. 1697-1703.

3. පෙරේරා, PIP, Hocher, V., Verdeil, JL., Bandupriya, HDD, Yakandawala, DMD, and Weerakoon, LK (2008). පොල් වල ඇන්ඩ්‍රොජනික් විභවය (කොකෝස් නියුසිෆෙරා එල්.), ශාක සෛල පටක සහ ඉන්ද්‍රිය සංස්කෘතිය, 92: පීපී 293-302.

4. පෙරේරා, PIP, Yakandawala, DMD, Verdeil, JL., Hocher, V. Weerakoon, LK (2008). පොල් වල සංසේචනය නොවූ ඩිම්බකෝෂ විස්තාරකවල කායික කළල උත්පාදනය සහ ශාක පුනර්ජනනය (Cocos nucifera L.), Tropical Agriculture සඟරාව, 20: Pp. 226-233.

5. පෙරේරා, PIP, Wickremasinhe, IP සහ Fernando, WMU (2008). Spicata සහ සාමාන්‍ය උස පොල් (Cocos nucifera L.), ශ්‍රී ලංකා ජාතික විද්‍යා පදනමේ සඟරාව, 36(1) අතර රූප විද්‍යාත්මක, Cytogenetic සහ genotypic වෙනස්කම්: Pp. 103-108.

6. පෙරේරා, PIP, Hocher, V., Verdeil, JL. Yakandawala, DMD, වීරකෝන්, LK (2008). පරාග සංස්කෘතිය හරහා ද්විත්ව හැප්ලොයිඩ් පොල් (කොකෝස් නියුසිෆෙරා එල්.) පැල උත්පාදනය, ප්‍රග්නා (මේෂ කොවූර් අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා විශේෂ කලාපය, ශ්‍රී ලංකාව), 19(1): පි. 35-39.

7. ප්‍රනාන්දු, SC (2008). පොල් වල ක්ලෝන ප්‍රචාරණය: අපේක්ෂාවන් සහ සීමාවන්, මෙහි: නයනානායක, NPAD සහ Everard, JMDT (Eds.) තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් අපනයන තරඟකාරිත්වය, වැවිලි බෝග පර්යේෂණ පිළිබඳ 2වන සම්මන්ත්‍රණය, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව, Pp. 322-326.

8. Motha, KF, Perera, PIP සහ Attanayake, DPSTG (2008). පොල් (Cocos nucifera L.) පරාග සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඓතිහාසික අධ්‍යයනය, 8 වැනි කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ ක්‍රියාදාමයන්, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාව, Pp. 160-164.

9. පෙරේරා, PIP, යකන්දාවල, DMD, Hocher, V., Verdeil, JL. සහ වීරකෝන්, LK (2008). පොල් වල ඇන්ඩ්‍රොජෙනිසිස් ප්‍රේරණයට ප්‍රවේණික සහ පරාග දිශානතියේ බලපෑම, මෙහි: නයනානායක, NPAD සහ Everard, JMDT (Eds.) තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීම හරහා අපනයන තරඟකාරිත්වය, වැවිලි බෝග පර්යේෂණ පිළිබඳ 2වන සම්මන්ත්‍රණය, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව, Pp. 104-110.

10. Samarajeewa, D.A.D.S., Fernando, S.C. and Attanayake, D.P.S.T.G. (2008). Role of arabinogalactan proteins in coconut tissue culture, In: Proceedings of the 8th Agricultural Research Symposium, University of Wayamba, Sri Lanka, Pp. 217-223.

2007
1. Bandupriya, H.D.D., Fernando, S.C., Verdeil, J-L. and Malaurie, B. (2007). Effect of Abscisic acid on survival and recovery of cryopreserved plumule explants of coconut (Cocos nucifera L.), COCOS, 18 : Pp. 45-51.

2. Perera, P.I.P., Hocher, V., Verdeil, J-L., Doulbeau, S., Yakandawala, D.M.D., Weerakoon, L.K. (2007). Unfertilized ovary: a novel explant for coconut (Cocos nucifera L.) somatic embryogenesis, Plant Cell Reports, 26(1): Pp. 21-28.

2006
1. Malaurie, B., Bandupriya, H.D.D., Fernando, S.C. and Verdeil, J.L. (2006). Optimisation du procédé de cryoconservation de la plumule de cocotier, Les Actes du BRG, 6: Pp. 449-468.

2. Perera, P.I.P., Hocher, V. Verdeil, J-L., Yakandawala, D.M.D. and Weerakoon, L.K. (2006). Recent advances in anther culture of coconut (Cocos nucifera L), In: Xu, Z., Li, J., Xue, Y., Yang, W. (Eds.). Biotechnology and sustainable agriculture 2006 and beyond. Proceedings of the 11th IAPTC&B Congress August 13-18, 2006, Beijing, China, Pp 451-456.

දැන්ම අමතන්න

Skip to content