loader image

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பயிராக்கவியல் பிரிவூ

தென்னையின் உடற்கூற்றியல் மற்றும் உயிH இரசாயனவியல் தொடHபான அம்சங்களில் அறிவினை மேம்படுத்தல்.

பணிக்கூற்று

தென்னையின் உடற்கூற்றியல் மற்றும் உயிH இரசாயன அம்சங்களில் உயHந்த அளவிலான அறிவினை பெறுவதற்கு ஏனைய துறைகளுடன் ஒன்றிணைந்து இரகங்களின் செயல்திறன்இ காலநிலை மாற்றம்இ பயிராக்கவியல் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றின் தாக்கங்களை முன் கூட்டியே கண்டறிவதற்காக அடிப்படையான மற்றும் உபாயங்களை கொண்ட ஆராய்ச்சியினை நடாத்துதல் மற்றும் இதன் மூலம் வேறுபட்ட துறைகளில் ஆராய்ச்சி பரிந்துரைகளை வலிமைப்படுத்தல்.

ஆராய்ச்சிப் பிரிவுகள

பயிராக்கவியல் பிரிவு

பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவு

பொருளியல் மற்றும் விவசாய வர்த்தகம

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு

பயிராக்கவியல் பிரிவூ

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

மண் மற்றும் தாவர போஷணைப் பிரிவு

இழைய வளர்ப்பு பிரிவு

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு

தற்போதைய ஆராய்ச்சி செயல்திட்டங்கள்

N
கலப்பின காய் உருவாக்கத்தில் மகரந்த வகையின் தாக்கத்தினை தீHமானித்தல
N
நீர் அழுத்த நிபந்தனைகளில் தென்னங்கன்றுகளில் ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளின் தாக்கத்தினை ஆராய்வதற்கான முதற்கட்ட ஆய்வு
N
வறட்சி அழுத்தத்தின் போது ஓட்சியேற்ற நிரோதிப்பு நொதிய தொழிற்பாட்டினை பயன்படுத்தி காலநிலைக்கு நெகிழ்ச்சித் தன்மை கொண்ட தென்னை இரகங்களை கண்டறிதல்.
N
எதிர்காலத்திற்கான தென்னை: இலங்கையின் தெங்குத்துறையில் புவி வெப்பமாதல் மற்றும் வறட்சி ஆகியனவற்றின் தாக்கத்தினை மதிப்பிடுதல்.
N
காலநிலை மாற்றத்தினால்; தென்னை முக்கோண வலயத்தின் தென்னை பெருந்தோட்டங்கள் எதிர்காலத்தில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மையினை கண்டறிதல்
N
வறட்சிக்கு தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய தென்னங்கன்றுகளில் சிலிக்கன் இடுவதால் உருவாக்கின்ற தாக்கத்தினை ஆராய்தல்

தொழிற்துறைக்கான சேவைகள்

N
வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியினை அனுமானித்தல்
N
வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியினை எதிர்வுகூறல்

அலுவலர்கள்

கலாநிதி. ஏ. டீ. நைநாயக

தலைவர், தலைமை தாவர உடற்றொழியியலாளர்

கலாநிதி. (திருமதி.) கே. பி. வைத்யரத்ன

தலைமை ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

திருமதி. ரீ. எச். சந்ரதிலக

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

தொழினுட்பம் சார் (ஆராய்ச்சி)

திரு. டபிள்யூ. ஏ. எஸ். விக்ரமராச்சி

பரீட்;சாத்த உத்தியோகத்தர்

திரு. ஏ. பி. சி. பிரதீப்

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்

திருமதி. ஜி. ஏ. எம். சமந்தி

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்

ஆராய்ச்சி சாராத

திரு. ஜே. எச். யு. ஜயமஹா

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள பணியாளர்

திருமதி. ரீ. எஸ். அபேரத்ன

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள பணியாளர்

திரு. எச். ஏ. சீ. பி. ஹெட்டியாராய்ச்சி

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள பணியாளர்

திரு. எச். எம். எஸ். நயனகுமார

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள பணியாளர்

விருதுகள் மற்றும் காப்புரிமைகள

2010
1. 2003 மற்றும் 2005 இல் அறிவியல் சுட்டெண்ணில் வெளிவந்த சர்வதேச நடுவர் சஞ்சிகைகளில் வெளியிடப்பட்ட இரண்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளுக்கு கலாநிதி சி.எஸ். ரணசிங்க முன்னோடி விருதுகளைப் பெற்றார்.
2000
1. 1998 ஆம் ஆண்டு அறிவியல் சுட்டெண்ணில் வெளிவந்த சர்வதேச நடுவர் சஞ்சிகைகளில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைக்கு டாக்டர். டபிள்யூ.எஸ். மதுரப்பெரும முன்னோடி விருதைப் பெற்றார்.
1996
1. இலங்கையின் பேராதனையில் உள்ள PGIA இன் 8வது வருடாந்த காங்கிரஸில் தாவர உடலியல் மற்றும் அறுவடைக்குப் பிந்தைய தொழில்நுட்ப அமர்வில் சிறந்த விளக்கக்காட்சிக்கான விருதை டாக்டர். சி.எஸ்.ரணசிங்க பெற்றார்.
1995
1. 1995 ஆம் ஆண்டு சிறந்த முதுகலைப் பட்டதாரி மாணவர் கட்டுரையை சமர்ப்பித்ததற்காக, UK, சசெக்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் உயிரியலுக்கான பட்டதாரி மையம் வழங்கிய வருடாந்த பரிசை டாக்டர் சிஎஸ் ரணசிங்க பெற்றார்.

சமீபத்திய வெளியீடுகள்

2015
1. Ranasinghe, C. S, Silva, L R S, Premasiri R D N (2015) Major determinants of fruit set and yield fluctuation in coconut (Cocos nucifera L.), Journal of National Science Foundation 43 (3), 253-264.

2. Ranasinghe, C. S, Kumaratunga D, Jayaranjini S, De Costa W A J M (2015) Photosynthetic irradiance response, canopy photosynthesis and their variation with canopy strata in tall and dwarf x tall coconut cultivars (Cocos nucifera). Scientia Horticulturae 189, 175-183.

3. Ranasinghe C S and Premasiri R D N (2015) Dry matter requirements for growth and respiration of coconut. COCOS 21, 21-31.

4. Ranasinghe C S, Nainanayake N P A D and Kumarathunge D P (2015) Coconut Yield Forecast, volume 1 (Issues1 &2), January and June 2015, Coconut Research Institute.

2014
1. Ranasinghe C S (2014). Climate change effects on organic coconut. In: Organic Coconut Cultivation (Ed. Gunasena, H. P. M, Gunathilake H A J, Everard J M D T)). Occasional Publication, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka. pp. 119-130.

2. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe, C. S., Abeysinghe, D. C and Perera, A. A. F. L. K (2014) Effects of Heat and Drought Stress on the Development of Reproductive Organs of Different Coconut (Cocos nucifera L.) Cultivars under Controlled Pollination Conditions in Sri Lanka. 2ND International Conference on advances in Plant Sciences (ICAPS 2014), November 18-22, Kuching, Malaysia. P 60.

3. Amarasinghe, K.G.A.P.K., Ranasinghe, C. S., Abeysinghe, D. C and Perera, A. A. F. L. K (2014) Heat and Drought Stress Effect on pollen quality of major pollen donors in Coconut (Cocos nucifera L.) used for artificial hybridization programme in Sri Lanka. Proceedings of the Wayamba University International Conference, Sri Lanka, 29-30 August 2014, p 245.

4. Arachchi K.A.W.N.K., Ranasinghe C S and Costa W.A.J.M. De. (2014) Possible influence of flower carbohydrates on the flower quality of coconut in response to variations in water availability prior to flower opening. Proceedings of the Peradeniya University International Research Sessions (Ipurse) -2014, University of Peradeniya, p 16.

5. Kumarathunge, M. D. P. (2014). Extreme temperature events in three major coconut growing agroecological regions of Sri Lanka. In A. P. Keerthipala (ed). Proceedings of the fifth symposium on plantation crop research-Towards a green plantation economy. Colombo, Sri Lanka 287-298.

6. Muthugala, D. S. Kumarathunge, M. D. P. and Nalaka, G. D. A. (2014). Diurnal variation of Photosynthesis and gas exchange characteristics in selected Coconut (Cocos nucifera) varieties. Proceedings of the 6th Annual Research Symposium. Faculty of Agriculture, Rajarata University of Sri Lanka. Sri Lanka.

7. Nadeeshani S M A O, Ranasinghe C S, Warnasooriya W M R S K (2014) Temperature and rainfall variability on carbohydrate content of anthers and pollen germination in coconut. 6th Annual Research Symposium 2014, Rajarata University of Sri Lanka, p 83.

8. Peiris N C, Ranasinghe C S, Abeysinghe, D C, Amarasinghe K.G.A.P.K (2014) Effect of heat and drought stress on quality of male and female flowers of coconut (Cocos nucifera L.) cultivars used for hybrid seed production. Proceedings of 13th Agricultural Research Symposium, Wayamba University of Sri Lanka, 7-8th August, 446-450.

9. Ranasinghe, C S, Premasiri R D N and Pradeep A P C (2014). Vulnerability of coconut based agroforestry systems in Sri Lanka to climate change. Abstracts of the 3rd World Congress on Agroforestry: Trees for life: accelerating the impact of agroforestry (Eds. M. A. Wachira, B. Rabar, C. Magaju). 10-14 Feb, New Delhi, India. p 287.

10. Ranasinghe C S (2014) Climate Change Impacts on Coconut Production and Potential Adaptation Measures for the Asia and Pacific Region. Proceedings of the XLVI APCC COCOTECH conference, 7-11 July, Colombo, Sri Lanka.

2013
1. Ranasinghe C S (2013) Carbon sequestration and storage potential in coconut plantations. Journal of National Institute of Plantation Management 27 (1):20-23.

2. Kadugammulla B P, Ranasinghe C S, Abeysinghe, D C (2013) Response of stomatal characteristics of different cultivars of Cocos nucifera L. to environmental factors in IL1a and DL3. Proceedings of 12th Agricultural Research Symposium, 30th-31st May 2013, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila. 170-174.

3. Wickramasinghe A S M P M, Ranasinghe C S, Abeysinghe, D C (2013) Response of physiological parameters and leaf dry matter accumulation in different improved coconut (Cocos nucifera L.) cultivars to environmental conditions in DL3 and IL1a. Proceedings of 12th Agricultural Research Symposium, 30th-31st May 2013, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila. 274-278.

4. Ranasinghe C S (2013) Impact of climate change on coconut and identification of adaptation measures with special emphasis on reproductive development. Gunasena, H.P.M., Gunathilake, H.A.J., Everard, J.M.D.T, Ranasinghe, C.S. and Nainanayake, A.D. (2013) (Eds). Proceedings of the International Conference on Climate Change Impacts and Adaptations for food and Environment Security, “Sustaining Agriculture under Changing Climate”, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka; Ministry of Environment and Renewable Energy, Sri Lanka, World Agroforestry Centre, Regional Office, New Delhi, India. 101-113.

5. Rangani H G U, Ranasinghe C S, Warnasooriya W M R S K (2013) Estimation of total dry matter requirement of developing fruits of improved coconut cultivars. Abstract in undergraduate research symposium proceedings, Faculty of Agriculture, Rajarata University of Sri Lanka, 31st July, p 36.

2012
1. Ranasinghe C S and Thimothias K S H (2012). Estimation of carbon sequestration potential in coconut plantations under different growth conditions. Journal of National Science Foundation 40 (1):77-93.

2. Ranasinghe, C S, Nainanayake, N P A D, Silva, L R S, Premasiri R D N (2012) Quantifying the effect of climatic factors and competition for assimilates on survival rate of young nuts and its impact on yield fluctuation in coconut In: Proceedings of the fourth Symposium on Plantation Crop Research – Technological Innovations for sustainable plantation economy (Eds. L S K Hettiarachchi, I S B Abeysinghe), 20-21 September, Colombo, 265-282.

3. Ranasinghe C S (2012). Impact of climate change on reproductive Survivability of Coconut’ International consultation workshop on ‘Sustainable development: twenty years of Rio: Biodiversity,-development – Livelihoods’ at the M S Swaminathan Research Foundation (MSSRF), Chennai, India, 15-17 February.

4. Ranasinghe C S (2012). Implications of Climate Change on Coconut Sector and Agroforestry Systems in Sri Lanka and livelihoods, 6th Annual Research Forum, Sri Lanka Agricultural economics Association, on 23rd November. CRI, Sri Lanka.

5. C S Ranasinghe (2012) Impacts of climate change on coconut. In: Institute of Policy Studies (IPS) CLIMATEnet Blog.

6. Nainanayake, A. D. and Ranasinghe, C. S. (2012). Physiological and Biochemical effects of palm and on production In: Weligama coconut leaf wilt disease. (Ed. Gunasena, H.P.M). Occasional Publications. Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka. pp.

7. Nainanayake, A. D. and Wijesekara, H. T. R. (2012). Spreading pattern and GIS mapping In: Weligama coconut leaf wilt disease. (Ed. Gunasena, H.P.M). Occasional Publications, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka. pp.

2011

1. Ranasinghe, C.S. (2011). Environmental Services of Coconut Based Agroforestry Systems, In: Increasing coconut land productivity through agroforestry interventions, Pushpakumar,a D.K.N.G., Gunasena, H.P.M., Gunathilake, J.G. and Singh, V.P. (Eds.), Proceedings of a symposium held at the Coconut Research Institute of Sri Lanka on 15th March 2011, CRI, Sri Lanka, World Agroforestry Centre, South Asia Office, New Delhi, India, National Multipurpose tree species Research Network of Sri Lanka, Pp. 87-98.

2. Ranasinghe, C.S. and Thimothias, K.S.H. (2011). Estimation of carbon sequestration potential in coconut plantations under different growth conditions, Journal of National Science Foundation (in press).

3. Ranasinghe, C.S., Illankoon, I.M.I., Silva, L.R.S., Premasiri, R.D.N., Pradeep, A.P.C. (2011). Transitory carbohydrate reserves in vegetative organs of coconut under different growth conditions and its relation with reproductive and vegetative growth of the palm, COCOS (in press).

4. பண்டார, HMHNK, ரணசிங்க, CS, குணதிலக, HAWS (2011). தென்னை நாற்றுகளின் ஸ்டோமாடல் குணாதிசயங்கள், குளோரோபில் உள்ளடக்கம் மற்றும் உலர் பொருட்களைப் பிரிக்கும் முறை மற்றும் பல்வேறு மற்றும் மண்ணின் ஈரப்பதத்துடன் அவற்றின் மாறுபாடு, 11வது விவசாய ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கின் நடவடிக்கைகள், 2011 செப்டம்பர் 20-21, இலங்கை வயம்பா பல்கலைக்கழகம், மகாந்துரா, கோனாவி. , பக். 391-395.

5. Peiris, P.U.S., Ranasinghe, C.S., Gunathilake, H.A.W.S. (2011). Response of physiological and morphological parameters of CRIC60 and CRIC65 coconut seedlings to different light levels and its variation with soil moisture availability, Proceedings of 11th Agricultural Research Symposium, 20th -21st September 2011, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 396-400.

6. Ranasinghe, C.S. (2011). Early nut setting: Crucial determinant of coconut yield, Coconut Technology Update, Issue 1, CRI.

2010
1. Ranasinghe, C.S. and Thimothias, K.S.H. (2010). Carbon Sequestration in coconut plantations, International Conference on coconut biodiversity for prosperity, CPCRI, Kasaragod, India, 25-28 October, Pp. 112.

2. Ranasinghe, K.M.R., Ranasinghe, C.S. and Gunathilake, H.A.W.S. (2010). Effect of heat stress on pollen germination and fruit set of different varieties of coconut (Cocos nucifera L.), Proceedings of 10th Agricultural Research Symposium, 12-13 August 2010, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 236-240.

3. Ranasinghe, C.S., waidyarathna, K.P., Pradeep, I.A.P.C. and Meneripitiya, M.S.K. (2010). Approach to screen coconut varieties for high temperature tolerance by in-vitro pollen germination, COCOS,19: Pp. 1-12.

4. Nainanayake, N.P.A.D., Werakkody, W.A.T.L., Wijesekara, H.T.R., Waidyarathne, K.P. and Subathma, W.G.R. (2010), Impact of Weligama Coconut Leaf Wilt Disease (WCLWD) on morphological, physiological and yield aspects of coconut palms, In: Proceedings of the Third symposium on Plantation Crop Research – Stakeholder Empowerment through Technology Advances, R.S. Darmakeerthi and A.M.W.K. Senevirathne (Eds.), September 30 and October 01,2010, Cinnaman Grand Hotel, Colombo, Sri lanka, Pp. 258-275.

5. Madurapperuma, W.S., De Costa, W.A.J.M, Sangakkara, U.R. and Jayasekara, C. (2010). Cell Membrane Stability (CMS) as a tool to identify the magnitude of stress in coconut (Cocos nucifera L.) seedlings, In: Proceedings of the Third symposium on Plantation Crop Research- Stakeholder Empowerment through Technology Advances, R.S. Darmakeerthi and A.M.W.K. Senevirathne (Eds.), September 30 and October 01,2010, Cinnaman Grand Hotel, Colombo, Sri lanka, Pp. 93-99.

6. Madurapperuma, W.S., De Costa, W.A.J.M, Sangakkara, U.R. and Jayasekara, C. (2010). Effects of water stress on root hydraulic conductivity of seedlings of two coconut (Cocos nucifera L.) cultivars grown under plant house condition, In: Proceedings of the Third international symposium of Sabaragamuwa, Belihuloya,Sri lanka, 70140, Pp. 33.

2009
1. Madurapperuma, W. S., Bleby, T. M., Burgess, S.S.O. (2009). Evaluation of sap flow methods to determine water use by cultivated palms, Environmental and Experimental Botany, 66: Pp. 372-380.

2. Madurapperuma, W.S., Costa, W.A.J.M. de, Sangakkara, U.R., Jayasekara, C. (2009). Estimation of water use of mature coconut (Cocos nucifera L.) cultivars (CRIC 60 and CRIC 65) grown in the low country intermediate zone using the compensation heat pulse method (CHPM), Journal of National Science Foundation, 37 (3): Pp. 175-186.

3. Nainanyake, N.P.A.D. (2009). Screening coconut germplasm for drought tolerance – An approach for adaptation for climate change, In: Proceedings of the conference on Global Climate Change and its impacts on agriculture, forestry and water in the tropics, Costa, W.A.J.M. de, Nissanka, S.P., Mohotti, A.J., Weerakoon, W.M.W. (Eds.), 10-11 September, Kandy, Sri Lanka.

4. Rnasinghe, C.S. (2009). Impact of climate change on productivity of coconut plantations – Overview of past and present research, , In: Proceedings of the conference on Global Climate Change and its impacts on agriculture, forestry and water in the tropics, Costa, W.A.J.M. de, Nissanka, S.P., Mohotti, A.J., Weerakoon, W.M.W. (Eds.), 10-11 September, Kandy, Sri Lanka.

2008
1. Bandupriya, H.D.D, Weerakoon, L.K., Ranasinghe, C.S. and Fernando, W.P.K.K. (2008). Changes in soluble sugars, sugars profile, starch and proline in developing coconut (Cocos nucifera L.) inflorescences, CORD, 24(1): Pp. 54-60.

2. Nainanyake, N.P.A.D, Ranasinghe, C.S. and Tennakoon, A.T. (2008). Effect of drip irrigation on canopy and soil temperature, leaf gas exchange, flowering and nut setting of mature coconut (Cocos nucifera L.), Journal of National Science Foundation Sri Lanka, 36 (1): Pp. 47-54.

3. Madurapperuma, W.S. and Kumaragamage, D. (2008). Evaluation of ammonium bicarbonate diethylene triamine penta acetic acid as a multinutrient extractant for acidic lowland rice soils, Communication in Soil Science and Plant Analysis, 39: Pp. 1773-1790.

4. Ranasinghe, C.S., Madurapperuma. W.S., Nainanayake, N.P.A.D., Mendis, H.C. and Fernando, W.P.K. K. (2008). Tender coconuts for export market: evaluation of cultivars and improved protocol for extended shelf-life, In: Proceedings of the Second Symposium on Plantation Crop Research – Export competitiveness through quality improvements, N. P. A. D. Nainanayake and J. M. D. T. Everard (Eds.). Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka, Pp. 35-44.

5. Rasnayake, R.M.T.K., Ranasinghe, C.S. and Attanayake, D.P.S.T.G. (2008). Effect of temperature on viability, germination and carbohydrate content of pollen and fruit set in three different coconut (Cocos nucifera L.) cultivars, Proceedings of 8th Agricultural Research Symposium, 13-14 August 2008, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 171-181.

2007
1. Ranasinghe, C.S. and Silva, L.R.S. (2007). Photosynthetic assimilation, carbohydrates in vegetative organs and carbon removal in nut-producing and sap-producing coconut palms, COCOS, 18: Pp. 45-57.

2. Nainanayake, A.D. and Morison, J.I.L. (2007). A case study on physiology-based drought screening of coconut with selected accessions, COCOS, 18: Pp. 56-73.

3. Nainanayake, A.D. (2007). Use of Chlorophyll fluorescence parameters to assess drought tolerance of coconut varieties, COCOS, 18: Pp. 10-35.

4. Madurapperuma, W.S., Mendis, H., Ranasinghe, C.S., Premasiri, N. and Gunawardena, M. (2007). Comparative study of water movement in Leaf Scorch Decline affected and healthy coconut palms using Li as a non-radio-active tracer, COCOS, 18: Pp. 74-82.

5. Fernando, M.T.N., Zubair, L., Peiris, T.S.G., Ranasinghe, C.S. and Ratnasiri, J. (2007). Economic value of climate variability impacts on coconut production in Sri Lanka, AIACC working paper No. 45, START Secretariat, USA.

2006
1. Lakmini, W.G.D., Nainanayake, N.P.A.D. and de Costa, W.A.J.M. (2006). Biochemical changes of four different coconut (Cocos nucifera L.) forms under moisture stress conditions, The Journal of Agricultural Sciences, 2: Pp. 1-7

2. Ranasinghe, C.S., Peiris, T.S.G., Jayawardane, J.K.J.P., Perera, L., Fernando, M.T.N. and Wickramanada, I.R. (2006). Coconut Palm Decline Disorders – a survey on incidence and probable causes, Coconut Research Institute, Lunuwila, Sri Lanka.

3. Ranasinghe, C.S., Fernando, L. C. P., Madurapperuma, W. S., Mendis, H. C. and Siriwardane, A. (2006). Identification of some possible causes of Leaf scorch decline (LSD), Tapering (TD) and Rapid Decline (CRD) disorders of coconut palm, Terminal Report, Council for Agricultural Research Policy (CARP), Sri Lanka (12 / 537 / 408).

4. Peiris, T.S.G., Appuhamy, P.A.H.N., Nainanayake, N.P.A.D., Bandaranayake, C.K. and Fernando, M.T.N. (2006). Coconut Research, Development and Dissemination of Technologies – Growers’ Perception. Diagnostic Survey Report, Coconut Research Institute, Lunuwila, 61150, Sri Lanka.

2005
1. Ranasinghe, C.S. (2005). Changes in the physiological performance of Leaf Scorch Decline (LSD) affected coconut (Cocos nucifera L.) palms, Experimental Agriculture, 41: Pp. 255-265.

2. Jayasundara, J.M.N.S., Ranasinghe, C.S. and Fernandopulle, M.N.D. (2005). Use of tritiated water (3H2O) as a tracer to study the water movement in Leaf Scorch Decline (LSD) affected coconut palms, Proceedings of 5th Agricultural Research Symposium, part II, 27-28 September 2005, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, Pp. 101-104.

3. Perera, L., Ranasinghe, C.S. and Randles, J.W. (2005). Assistance to identify the causal agent of ‘Coconut Rapid Decline (CRD)’ and initiate a practical disease control strategy, Terminal Report of FAO Project (TCP/SRL/0066 (A) and TCP/SRL/3002 (A), Technical Cooperation programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Colombo, Sri Lanka.

4. Nainanayake, A.D. and Morison, J.I.L. (2005). Understanding controls on genotype differences in water use effency in droughted coconut, John Boyer Symposium on Drought Tolerance, 12-14 July, Barcelona, Spain

இப்போது அழைக்கவும்

Skip to content